description

Mustafa: Vlerësimi të shikohet si mundësi për arritjen kompetencave

Publikuar: E premte 9 Nëntore 2012, 17:56 0 Komente

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe USAID-i organizuan një punëtori me temë: “Përmirësimi i të nxënit nëpërmjet të vlerësimit”. Qëllimi i punëtorisë është të shikohen rezultatet e “Programit Edukimi Bazik” ( i USAID-it), këmbimi i ideve dhe përvojave lidhur me procesin e vlerësimit të nxënësve, ndikimi dhe rëndësia që ka ky proces në arritjen e kompetencave të nxënësve. “Edukimi Bazik” është program i përbashkët i MASHT dhe USAID-it dhe që implementohet edhe në bashkëpunim me Qendrën për Arsim të Kosovës ( KEC). Zëvendësministri i Arsimit, Nehat Mustafa, me rastin e hapjes së punimeve, ndër tjera tha se MASHT e konsideron sistemin vlerësues si çelës për zhvillim të një sistemi bashkëkohor e korrekt dhe se vlerësimi duhet shikuar jo vetëm si një mjet i matjes së arritjeve, por edhe si mundësi për arritjen e kompetencave të duhura për nxënësit.  Me trajnimet e mësimdhënësve sipas programit "Edukimi Bazik" të USAID-it që po implementohet në bashkëpunim me MASHT-in, synohet që të harmonizohet vlerësimi i brendshëm dhe i jashtëm, përkatësisht të harmonizohen kërkesat e testeve dhe të mundësohet arritja e kompetencave të nxënësve bazuar në kurrikulën e re të Kosovës.  Elizabet Sauki, udhëheqëse e Zyrës për Zhvillim Ekonomik në USAID, tha se një kurrikulë e re bashkëkohore duhet të synojë një ekonomi të gjallë të vendit ndërsa kjo doemos imponon edhe ndryshimet në vlerësim të të nxënit duke pasur parasysh në radhë të parë të mësuarit e nxënësve se si të arrihen kompetencat e duhura. Ndërkaq, sipas Keit Prenton, udhëheqës i Programit Edukimi Bazik, duke folur për ndikimin e vlerësimit në mësimnxënie, veç tjerash ceku se përfshirja ne studimin PISA-s, mund të ndikojë pozitivisht në provimet kombëtare për të siguruar që ato të përqendrohen në kompetencat e nxënësve. Sipas tij mbetet e hapur çështja se cila nga format e vlerësimit mund të përmirësojnë rezultate në arsim, cila nga ka gjasë të ketë ndikim më të madh pozitiv në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Ndryshe, aktualisht në shkollat tona bëhen tri lloje vlerësimi: Ekzaminimet dhe testet, notimi dhe vlerësimi i nxënësve si dhe vlerësimi për nxënie( formativ). “Programi Edukimi Bazik”, ka filluar në vitin 2010 , sipas të cilit fillimisht janë trajnuar një numër i konsiderueshëm trajnues të mësimdhënësve (viti 2011). Ndërsa, pas akreditimit të programit ( janar 2012), janë trajnuar 4000 mësimdhënës dhe mbi 200 fasilatorë. Programi “Edukimi Bazik” , përmbyllet në vitin 2015 dhe deri atëherë do të përfshijë rreth 18 mijë mësimdhënës të dy cikleve të arsimit fillor të Kosovës./kosovasot/

Printo Dërgo
  • di

Komente


arkivi i lajmeve