Quo vadis Universiteti i Prishtinës, alias Fakulteti i Mjekësisë!

Publikuar: E enjte 2 Qershor 2011, 23:05 0 Komente

Ne, një grup doktorësh të shkencës së mjekësisë, specialistë të rregullt të lëmenjve kirurgjikë, disa prej tyre edhe ish-asistentë të zgjedhur, të cilët, duke shpresuar se pas luftës drejtësia do të jetë” e drejtë e çdokujt dhe privilegj i askujt ”, mbetëm me shpresë se do të avancohemi në shkallën akademike profesorë, pa qenë nevoja të na shkelet dhe nëpërkëmbet dinjiteti dhe integriteti ynë. Për fat të keq, në periudhën e pasluftës, vlerat e njëmendta shkencore dhe akademike si dhe ecja vertikale, që karakterizojnë shkencëtarin dhe intelektualin e dinjitetshëm, nuk janë më kritere për avancim, sepse tashmë kanë zënë rrënjë të thella dhe vështirë të shkulën, antivlerat dhe shtyrja me bërryla apo ecja zvarrë, nepotizmi, akraballëku dhe mujshia. Mu për këtë, si duket, çështja jonë jo vetëm nuk u zgjidh e u mor në konsideratë për t’u zgjidhur, nga ata që e kishin në dorë, por ajo u degradua edhe më, duke avancuar ”kuadro” në moshë të re, ndërsa ne na degraduan në asistentë me kontratë, apo argatë sezonalë, siç na quajti dikush, krejt kjo për shkak të moshës. E gjithë kjo ka vetëm një emër: shkelje me të dy këmbët e Ligjit, Statutit dhe çdo gjëje tjetër që “reflekton” drejtësi.

 

Centralizimi i Universitetit

E gjithë kjo filloi që me centralizimin e Universitetit, atëherë kur iu morën kompetencat Njësive Akademike dhe çdo gjë varej nga lart. Kështu ngjau para tre e më shumë vjetësh, kur rektori i atëhershëm vendosi të pranojë asistentë “të rinj” edhe pa specializim, të papunësuar në QKUK, pa pyetur fare për vlerën profesionale dhe akademike, duke shkelur rëndë autonominë e këtij institucioni publik (QKUK-së) dhe një numër nenesh e ligjesh, nga Ligji i Shëndetësisë Publike.

Tashmë në një shkrim tonin të mëparshëm kem denoncuar shkeljet që i janë bërë Nenit 56.11; Nenit 66; atij 99; 99.2 dhe Nenit 103 të Ligjit të Shëndetësisë Publike të vitit 2004, i cili akoma është në fuqi, shkelja e të cilëve rezulton me marrje të kompetencave të QKUK-së për pranim dhe mbikëqyrje të kuadrove; heqja e kompetencave të Ministrisë së Shëndetësisë për planifikim të specializimeve etj. Dhe për këtë duhet të mbajë qëndrim Ministria e Shëndetësisë, e cila deri tash, për arsye që tashmë dihen, ka heshtur dhe ka pranuar në njëfarë mënyre ndërhyrjen dhe marrjen e kompetencave të saja nga ana e ish-rektorit.

Por, ajo që na shqetëson më së shumti është ndryshimi me procedurë të shpejtë i Statutit dhe Rregullores për Studime Themelore të Fakultetit të Mjekësisë, kur u desh të pranoheshin këta asistentë të “rinj”, me moshë 39-vjeçare, bile edhe 49-vjeçare, të paregjistruar në studime të doktoratës, ndonëse e vetmja “arsye” e refuzimit tonë ishte mosha, meqë disa prej nesh atëherë ishim afër të pesëdhjetave ose sapo kishim shkelur të pesëdhjetat. Dhe tash ne shtrojmë një pyetje fare të thjeshtë: a thua Universiteti shpall konkurse për misa apo për staf akademik?! Pyesim kështu, sepse vetëm për misa kërkohet të jenë të moshës së re, meqë ato konkurrojnë në një konkurs bukurie, ndërkaq ne zakonisht konkurrojmë për staf akademik, ku mendojmë se shumë më me rëndësi është përgatitja profesionale dhe akademike sesa mosha e re. Fundja, kjo bie ndesh edhe me Ligjin e Punës, të aprovuar tash së voni në Kuvend, sipas të cilit kriteri moshës për çfarëdo konkursi paraqet diskriminim dhe segregacion.

 

Çka thotë Statuti

E, Statuti i Universitetit thotë se: “(1) Për titullin e asistentit kandidati duhet t’i plotësojë këto kushte: 1. Të ketë të përfunduar me sukses studimet postdiplomike master ose ekuivalent me të; 2. Të jetë i regjistruar në studimet e doktoratës në universitet; 3. Të jetë nën moshën 35- vjeçare kur emërohet për herë të pare”. (Neni 185). Shumica e asistentëve të pranuar nuk i plotësonin asnjë nga këto kritere ndaj edhe asnjëri prej tyre nuk kishte recension pozitiv nga ana e komisionit recensues! Por u pranuan 13-të, tre prej të cilëve, sapo kishin dalë nga bankat e fakultetit dhe pa specializim apo titull akademik!

Për zgjedhjen në rangun akademik të profesorit, Statuti thotë: “(1) Për titullin e profesorit asistent kandidati duhet të plotësojë këto kushte: 1)Të ketë gradën e doktorit të shkencës ose ekuivalent me të; 2) Të ketë numër të zgjedhur të monografive dhe publikimeve të shqyrtuara në revista ndërkombëtare e shkencore ose artistike, më së paku një punim kryesor të publikuar dhe të shqyrtuar në revista ndërkombëtare…” ( Neni 184) dhe po të zbatohej me përpikëri ky kriter, atëherë shumicës nga profesorët e Fakultetit të Mjekësisë do duhesh t’u revokohej titulli dhe Fakulteti i Mjekësisë do ta kishte të vështirë të akreditohej, pra të funksiononte. Dhe, natyrisht kjo ka arsyet e veta: dhjetë vjet të përjashtuar nga institucionet publike kanë bërë që Fakulteti të mbetet shumë mbrapa në aspektin e të arriturave shkencore dhe akademike.

Por, ajo që është më brengosëse është fakti se edhe kur shpallen konkurset për rizgjedhje të stafit akademik dhe në këto konkurse konkurrojnë kandidatë që i përplotësojnë kushtet më mirë se ata të mëparshmit, është bërë tashmë praktikë që gjithmonë rizgjidhen të njëjtit, ndonëse ata gjatë gjithë kësaj kohe kanë bërë gjumin e ariut, s’kanë botuar asgjë dhe s kanë luajtur vendit. Pra, Universiteti i Prishtinës dhe Fakulteti i Mjekësisë i shpallin këto konkurse për rizgjedhje vetëm sa për të plotësuar një kriter formal, sepse në esencë asgjë nuk ndryshon.

 

Rregullorja e vitit 2005

Ndoshta është vendi të ceket edhe ajo se më 30.09 2005, Universiteti i Prishtinës kishte miratuar Rregulloren për Studime Themelore të Fakultetit të Mjekësisë, ku kirurgjia ishte ndarë në disa lëndë të veçanta, të cilat si të tilla ligjërohen në të gjitha universitetet regjionale dhe ndërkombëtare: si Kirurgji e Përgjithshme, Ortopedi dhe Traumatologji, Urologji, Fiziatri dhe Anestezion me Reanimacion. Të gjitha këto të tjerat u pavarësuan, përveç urologjisë, me motivacion se nuk ka dy profesorë të kësaj lënde, ndonëse edhe Fiziatria kishte vetëm një profesoreshë dhe brenda natës na u avancua edhe një tjetër, ndërkaq anesteziologjia nuk kishte asnjë, vetëm një doktor shkence dhe në konkursin e fundit shohim të jetë shpallur vendi vakant për lëndën Urgjencë dhe anestezion! Nga kjo rezulton se kriteri akademik dhe ai i mësimdhënies nuk janë parësor për mbarëvajtje të procesit mësimor në Fakultetin e Mjekësisë, por ai i interesave klanore, nepotiste dhe të tjera interesa triviale. Kjo ndoshta shtron nevojën edhe të një reformimi të Fakultetit të Mjekësisë, në mënyrë që lëndët paraklinike të mos zënë mbi 50 % të orëve mësimore në këtë fakultet dhe kjo pastaj të përdoret si arsye se nuk ka fond të mjaftueshëm të orëve, për ato të lëndëve klinike, në mënyrë që studenti i tashëm të jetë nesër një mjek klinik, para së gjithash, për të vënë diagnozë, për të mjekuar dhe të dijë t’i orientojë pacientët e tij të ardhshëm dhe jo siç ndodh tani, kur mjeku nuk di të ordinojë terapi, të vërë diagnoza, e lërë më të ofrojë shërbime shëndetësore çfarë atij i kërkohen.

 

Mungesa

e kuadrit adekuat

 

Nuk është e tepërt të përmendet se lënda e Biologjisë tashmë ligjërohet si Biologji e Përgjithshme, si Biologji molekulare, Citologji dhe Gjenetikë; se lënda e Farmakologjisë ligjërohet si Farmakologji dhe Farmakologji Klinike; ajo e Biokimisë si Biokimi dhe Biokimi Klinike, por jo edhe ajo e Kirurgjisë apo edhe e Internos, si dy lëndët më voluminoze dhe më të rëndësishmet, për mjekun e ardhshëm, të cilat si të tilla e kanë vështirë të ezaurohen nga studenti dhe tashmë askund nuk ligjërohen kështu.

Për të qenë absurdi edhe më i madh ka shumë ”lëndë”, të cilat ligjërohen dhe në të cilat pyetet e notohet studenti, ndonëse nuk ka fare kuadër adekuat për ato lëndë dhe janë shpifur si lëndë për të përligjur dhe përkëdhelur guston e ca ”profesorëve”. Të tilla janë: Imunologjia, e cila ligjërohet dhe pyetet si lëndë nga një profesor fiziologjie; Gjenetika e cila ligjërohet dhe pyetet nga një profesor pediatrie; Onkologjia, e cila ligjërohet dhe pyetet pa pasur asnjë onkolog, nga një profesor radiologjie dhe akoma pa u funksionalizuar Instituti i Onkologjisë; Mjekësia Urgjente, e cila ligjërohet si lëndë, pa asnjë profesor të mjekësisë urgjente! Se ku ushtrojnë praktikën këta studentë, nga këto lëndë, vetëm një Zot e di, megjithëse, si duket, edhe atë e kanë futur në lajthim. Kësaj s’ka se si t’i thuhet ndryshe, pos skolastikë mesjetare e shekullit 21!

Mbetemi me shpresë që ky apel i yni nuk do të bjerë në vesh të shurdhër dhe së shpejti do të ndërmerret diçka në të mirë të mbarëvajtjes së mësimit në këtë fakultet (të Mjekësisë), në të mirë të shëndetit të popullatës dhe në të mirën e përgjithshme, sepse vetëm një popull që ka njerëz të shëndetshëm e të arsimuar ka një të ardhme të mirë dhe të sigurt!

 

Dr. Tunë Pervorfi, urolog, Mr.Sci; Dr.Sci ( 2001);

Dr. Ismet Shaqiri, kirurg i abdominal dhe laparaskopist, Mr.Sci; Dr. Sci (2002)

Dr. Isa Haxhiu, urolog, Mr.Sci; Dr. Sci (2002);

Dr. Ymer Aliu, kirurg abdomial dhe laparaskopiost, Mr.Sci: Dr. Sci(2005);

Dr. Rexhep Kasumaj, urolog, Mr.Sci; Dr.Sci ( 2005);

Dr. Rifat Bajrami, kirurg abdominal, Mr.Sci: Dr. Sci ( 2007)

Dr. Sadik Llullaku, kirurg i fëmijëve, Mr.Sci; Dr.Sci (2008);

Dr. Faton Hoxha, kirurg abdominal, Mr.Sci; Dr.Sci ( 2008).

Printo Dërgo
  • di

Komente


Opinionet e fundit

arkivi i lajmeve