Shpallje FSDSK- SRB

 • 06 maj 2019 - 11:52
Shpallje FSDSK- SRB

U skladu sa ëlanom 18. Zakona o osnivanju sistema osiguranja depozita za finansijske institucije na Kosovu, Zakon br. 03/L-216 (izmenjen i dopunjen ëlanom 15. Zakona br. 04/L-133), Komisija Upravnog odbora Fonda za osiguranje depozita na Kosovu (FODK), dana 2 Maj 2019. godine , objavljuje:

Re-Oglas za poloëaj:

Upravni/a direktor/ka Fonda za osiguranje depozita na Kosovu, izvršni ëlan Upravnog odbora sa mandatom od pet godina

Traëeni profil:

 • Poznat/a po visokom standardu integriteta i ugleda;
 • Visoko struëno obrazovanje iz finansijskih, bankarskih ili pravnih pitanja;
 • Najmanje pet (5) godina profesionalnog iskustva u bankarskim, finansijskim ili pravnim pitanjima;
 • Najmanje pet (5) godina iskustva na rukovodeëim pozicijama
 • Poznavanje finansijskog i bankarskog sektora i regulative
 • Sposobnost organizovanja, postavljanja ciljeva i godišnjeg i strateškog planiranja;
 • Sposobnost za odreëivanje prioriteta i rada pod pritiskom
 • Sposobnost komunikacije, koordinacije, saradnja i pregovaranje
 • Poznavanje engleskog i drugih jezika je prioritet
 • Bez ijednog politiëkog mandata, trenutno ili u prethodnoj godini;
 • Bez prethodne istorije zapošljavanja, kao i bez angaëovanja kao rukovodioc ili ëlan Upravnog odbora u nekoj finansijskoj instituciji koja prima depozite na Kosovu najmanje jednu (1) godinu pre ëlanstva u odboru FODK
 • Specifiëno treba ispuniti kriterijume podobnosti prema ëlanu 20, stavovi 1.1-1.4 Zakona br. 03/L-216

Upravni/a direktor/ka FODK-a je Glavni operativni sluëbenik, koji/a je zaposlen/a punim radnim vremenom i odgovora Upravnom odboru, sa sledeëim odgovornostima:

 • Zastupanje i upravljanje radom i aktivnostima FODK-a i sprovoëenje politiëkih odluka Upravnog odbora
 • Predlaganje preporuka za Upravni odbor za poboljšanje poslova Fonda;
 • Pripremanje i predlaganje strateškog plan za institucionalni razvoj FODK-a
 • Pripremanje i predlaganje godišnjeg plana aktivnosti i finansijskog plana, ukljuëujuëi i procenjeni iznos premija prema osiguranoj instituciji i predstavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za odobrenje od strane Upravnog odbora;
 • Pripremanje i predlaganje godišnjeg izveštaja FODK-a
 • Predlaganje investicione politike za odobrenje od strane Upravnog odbora;
 • Predlaëe finansijske aranëmane za potrebe likvidnosti FODK-a za odobrenje od strane Upravnog odbora
 • Predlaganje organizacione strukture i broja osoblja FODK-a; i
 • Obavljanje drugih aktivnosti u skladu sa zakonom, ukljuëujuëi i redovno predstavljanje gore navedenih pitanja u Upravnom odboru.

Zainteresovani kandidati su duëni da pošalju detaljan CV i motivaciono pismo na e-mail adresi: [email protected].

Krajnji rok za podnošenje prijava je 17 Maj 2019 godine.

Samo kandidati odabrani za intervju ëe biti kontaktirani.