NJOFTIM PËR ZGJATJE TË AFATITI TË KONKURSIT -OSHP-

 • 25 korrik 2019 - 09:19
NJOFTIM PËR ZGJATJE TË AFATITI TË KONKURSIT -OSHP-


 

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

 

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE

PROCUREMENT REVIEW BODY

______________________________________________________________________________

Datë : 25.07.2019

NJOFTIM  PËR  ZGJATJE  TË  AFATITI  TË  KONKURSIT

Bazuar në nenin 22 paragrafi 3 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, ju njoftojmë se Organi Shqyrtues i Prokurimit, për të arritur pranimin e balancuar të aplikacioneve nga aspekti gjinor dhe etnik, zgjatë afatin e pranimit të aplikacioneve edhe për shtatë (7) ditë kalendarike, pra nga data : 25.07.2019 deri më datën : 31.07.2019, për pozitat e punës :

 1. Ekspert/e Shqyrtues/e – Numri i referencës: RN00005178, (4 punonjës);
 2. Zyrtar/e i/e Lart Ekzekutiv - Numri i referencës: RN00005176, (1 punonjës);
 3. Përkthyes/e nga Gjuha Shqipe në atë Serbe dhe Anasjelltas - Numri i referencës: RN00005174, (1 punonjës);
 4. Zyrtar/e për Teknologji - Numri i referencës: RN00005177, (1 punonjës);
 5. Asistent/e Ekzekutiv/e i/e Paneleve Shqyrtues/e - Numri i referencës: RN00005175, (1 punonjës);

 

Zyra e Personelit

______________________________________________________________________________

Datë : 25.07.2019

OBAVEŠTENJE ZA PRODUëENJE ROKA ZA KONKURS

Prema ëlanu 22 stav 3 Uredbe br. 02/2010 o procedurama zapošljavanja u drëavnoj sluëbi Republike Kosovo, obavještavamo vas da Telo za Razmatranje Nabavki, u cilju postizanja uravnoteëenog prihvatanja aplikacija u rodnom i etniëkom aspektu, produëava rok za prijavu za sedam (7) karlendarskih dana, tj. od: 25.07.2019. do: 31.07.2019, za radna mjesta:

 1. Struënjak za reviziju - Referentni broj: RN00005178, (4 zaposlenika);
 2. Viši Izvršni Sluëbenik/ca - Referentni broj: RN00005176, (1 zaposlenika);
 3. Prevodilac sa albanskog na srpski i obratno - Referentni broj: RN00005174, (1    zaposlenik);
 4. Sluëbenik za tehnologiju - Referentni broj: RN00005177, (1 zaposlenik)
 5. Izvršni Asistent/kinja Panela za Razmatranje - Referentni broj: RN00005175, (1 zaposlenik)

 

Kancelarija za osoblje