Konkurs per poziten Zyrtar i Personelit 2019 SRB

 • 24 gusht 2019 - 09:32
Konkurs per poziten Zyrtar i Personelit 2019 SRB

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

 

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE

PROCUREMENT REVIEW BODY

 

Na osnovu Zakona o Drëavnoj Sluëbi Republike Kosovo br. 03 / L-149 i Pravilnikom br. 02/2010 o Procedurama Zapošljavanja u Drëavnoj Sluëbi Republike Kosovo, Telo za Razmatranje Nabavki objavljuje ovaj:

K O N K U R S

 

 

 1. Naziv radnog mesta : Sluëbenik/ca Osoblja

Radni odnos :Na osnovu Zakona o Civilnoj Sluëbi Kosova i drugim normativnim aktima koji regulišu zapošljavanje u CSRK.

Koeficijent : Sedam (7)

Broj reference radnog mjesta : RN00005449

Broj sluëbenika koji ëe biti primljeni : Jedan/na (1)

Vrsta radnog mesta: Nekarijerna pozicija (Zamena na godinu  (1) dana dok se sluëbenica ne vrati sa porodiljskog  odmora)

Nadzorna odgovornost : Ne

Izveštava :Šefu Sekretarijata TRN- a

Puno radon vreme : DA

Mesto :Priština

 

Cilj radnog mesta:

 

Identifikacija, procijenjivanje potrebe za obukom i predlaganje odgovarajuëe obuke za osoblje, podrëati planiranje osoblja i osigurati provedbu zakona o drëavnoj sluëbi.

Duënosti i odgovornosti: 

 

 1. U saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica identifikuje potrebe za obukom osoblja institucije i preporuëuje adekvatnu obuku;
 2. Priprema plan za obuku, razvoj i obuku osoblja TRN-a, kroz odgovarajuëu obuku i olakšava organizovanje obuke;
 3. Osigurava da li su objave vezano za slobodna radna mjesta u skladu sa zakonodavstvom i standardima utvrëenim u odgovarajuëim propisima, i da se postupak zapošljavanja odvija u skladu sa zakonodavstvom;
 4. Suraëuje s KIPA-om i drugim relevantnim agencijama u vezi s organizacijom obuka i vodi evidenciju u dosijeima osoblja o svim treninzima koje su pohaëali;
 5. Pruëa struënu podršku voëi i svim komisijama TRN-a u pogledu primene zakonodavstva o drëavnoj sluëbi i upravljanja ljudskim resursima;
 6. Osigurava da se evidencija o osoblju smjesti u informacijski sistem upravljanja ljudskim resursima i da ga upravlja ISULJR-a;
 7. Priprema potrebnu dokumentaciju za komisiju za proces zapošljavanja i druge komisije za zaštitu ljudskih resursa;
 8. Obavlja druge duënosti u skladu sa zakonima i drugim propisima koji se mogu razumno zahtijevati od strane Supervizora.

 

Kvalifikacija, iskustvo i ostali  potrebni atributi:

 • Univerzitetska diploma Pravnog Fakulteta, Smer Ljudskih Resursa ili Javne Uprave;
 • 2 godine radnog iskustva;
 • Znanje i iskustvo u oblasti ljudskih resursa;
 • Poznavanje vaëeëih zakona i propisa koji se odnose na drëavnu sluëbu;
 • Veštine u komunikaciji, planiranju i voëstvu ekipe;
 • Istraëivaëke, analitiëke, procjenjivaëke veštine, i veštine formulisanja preporuka i profesionalnih savjeta;
 • Sposobnost izvršavanja zadataka i obaveza pod pritiskom
 • Kompjuterske veštine vezano za programe (Word, Excel, Power Point, Access, Internet);
 • Sertifikat (dokaz) koji dokazuje da nije pot istragom, koji ne treba da bude stariji od 6 meseci.

 

 

Konkurs je otvoren 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja na sluëbenoj internet stranici Tela za Razmatranje Nabavki http://oshp.rks-gov.net/ , kao iu dnevnim novinama, poëevši od 24.08.2019. godine, do 07.09.2019. godine, kao datum zatvaranja konkursa.

Primanje i predaja dokumenata:

 

Obrasci za prijavu se mogu dobiti od Tela za Razmatranje Nabavki / Kancelarije za Osoblje, (Adresa: Ulica "Migjeni", bivša zgrada Ljubljanske Banke, V Sprat, Priština) ili se moëe preuzeti i sa sluëbene veb stranice Tijela za Razmatranje Nabavki, na http://oshp.rks-gov.net/.

Aplikacije se podnose svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 ëasova u Kancelariji za Osoblje kod Tela za Razmatranje Nabavki, u bivšoj zgradi Ljublane Banke, V Sprat, u Prištini.

 

Poslane aplikacije poštom, koje nose poštanski ëig na pošiljci zadnjeg dana roka za prijavu, smatrat ëe se vaëeëe, i uzet ëe se u obzir ukolikostignu u roku od 3 dana. Aplikacije koje stignu nakon ovog roka neëe se uopëe razmatrati.

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na br. tel. 038 / 212-360 ili putem e-maila: [email protected].

Uz aplikaciju se prilaëe kopija dokumentacije o kvalifikacijama, iskustvu, kao i sva druga potrebna dokumentacija koja je potrebna za odreëena radna mesta za koja se prijavi odreëena osoba i drugoj potrebnoj dokumentaciji koja je potrebna za poslove za koje se natjeëu (diplome steëene u inostranstvu moraju biti dostavljene od strane MONT-a).

Kandidati koji uëu u uëi izbor za intervju ëe biti obaviješteni pismenim putem ili telefonom u zakonskom roku od strane Kancelarije za Osoblje.

Kandidati koji su izabrani u uëi izbor za intervju ëe biti obaviješteni pisanim putem ili telefonom u zakonskom roku od strane osoblja, i duëni su da sa sobom donesu originalna dokumenta o kvalifikacijama i obuci radi verifikacije pred komisijom koja ëe voditi intervjue.

Upotreba pogrešnog obrasca/formulara, i nepotpuni obrsaci/formulari smatrat ëe se nevaëeëim.

 

Trajanje imenovanja prema ZDS-u, ukljuëujuëi probni period od jedne (1) godine.

 

Telo za razmatranje nabavki obezbeëuje jednake moguënosti zapošljavanja za sve graëane Republike Kosovo, i prima aplikacije od strane svih osoba muškog i ëenskog roda iz svih zajednica Republike Kosovo.

 

“Neveëinska zajednica i njihovi ëlanovi imaju pravo na pravednu i proporcionalnu zastupljenost u drëavnoj sluëbi javne, centralne i lokalne javne uprave, kao što je navedeno u ëlanu 11. stav 3. Zakona br. 03 / L-149 o Civilnoj Sluëbi Republike Kosovo”.