KONKURS

 • 11 shtator 2019 - 09:23
KONKURS

 

 Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

 

 
 

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE PROCUREMENT REVIEW BODY

 

 

Na osnovu Zakona o drëavnoj sluëbi Republike Kosovo br. 03/L-149 i Pravilnika  br. 02/2010 o procedurama zapošljavanja u civilnoj sluëbi Republike Kosovo, Telo za razmatranje nabavki objavljuje ovaj:

 

K O N K U R S

 

 

               1.Naziv radnog mesta : Ekspert/Struënjak za Razmatranje

Radni odnos: Na osnovu Zakona o civilnoj sluëbi Republike Kosova i drugim normativnim aktima koji regulišu zapošljavanje u CSRK.

Koeficijent : Devet (9)

Vrsta pozicije: Karijera

Funkcionalna kategorija – Profesionalni nivo

Trajanje imenovanja: Radnik za stalno (karijera) – probni period: dvanaest (12) meseci

Referentni broj radnog mesta: RN00005620 Broj sluëbenika koji ëe biti primljeni: ëetiri(4)

Nadzorna odgovornost: Ne

Izveštava: Šefa Odseka za razmatranje ëalbi            

Puno radno vreme: DA - 40 sati nedeljno

Mesto: Priština Cilj radnog mesta:

U okviru specifiëne oblasti razmatranja ëalbi za javne nabavke, primenjuje iskustvo tokom obavljanja vaënih profesionalnih duënosti, pruëanja usluga i proizvoda koji doprinose ispunjenju ciljeva Uprave za razmatranje ëalbi. Struënjak/Ekspert za razmatranje se imenuje u skladu sa ëlanom 113 i ëlanom 114 Zakona o javnim nabavkama, razmatra odvijanje odgovarajuëe aktivnosti nabavke i validnost svih pretenzija navedenih u ëalbi.

 

Struënjak/Ekspert za razmatranje treba biti nepristrasan, profesionalan i da ima znanje o sprovoëenju aktivnosti nabavke, kao i poznavanje Zakona o javnim nabavkama. Struënjak/Ekspert za razmatranje je duëan da u roku od deset (10) dana dostavi panelu za razmatranje, autoritetu za ugovaranje i ekonomskom operateru pismenu procenu o aktivnosti nabavke i validnosti svih pretenzija navedenih u ëalbi.

 

 Duënosti i odgovornosti:

 

 1. U koordinaciji sa šefom Odseka za razmatranje ëalbi, razvija i dobija saglasnost za planove rada i rokove za implementaciju relevantnih projekata, usluga i proizvoda u oblasti razmatranja ëalbi;
 2. Obavlja zadatke vezane za razmatranje ëalbi u javnoj nabavci predviëene u planu rada usvojenim u skladu sa odgovarajucëim zakonima, propisima, politikama i procedurama u odreëenim rokovima, u skladu sa ëlanovima 113 i 114 Zakona o javnim nabavkama Republike Kosovo br. 04/L-042, kao i priprema nacrte odluka Panela za razmatranje;
 3. Izvršava istraëivanje, analizu, procenu opcija i preporuke za razmatranje visokih nivoa o odobrenim specijalnim zadacima ili projektima;
 4. Vodi radne grupe u oblasti razmatranja ëalbi u javnoj nabavci kada je to potrebno;
 5. Savetuje osoblje niëeg nivoa u okviru organizacione jedinice o izvršavanju njihovih duënosti i odgovornosti;
 6. Pruëa savete u oblasti razmatranja ëalbi, traëenih unutar institucije;
 7. Koordiniše rad sa drugim delovima TRN-a i komunicira, prema potrebi, sa spoljašnjim autoritetima;
 8. Obavlja bilo koji drugi zadatak u odreëenom profesionalnom polju u skladu sa vaëeëim zakonima i propisima koji mogu biti traëeni s vremena na vreme.

 

Kvalifikacija, iskustvo, veštine i ostale liëne osobine:

 • Univerzitetska diploma: ekonomski fakultet, pravni fakultet, javna uprava, politiëke nauke ili tehniëke nauke;
 • Najmanje 3 godine profesionalnog iskustva;
 • Temeljno i specijalizovano znanje specifiënog struënog polja, steëenog kroz univerzitetsko obrazovanje i relevantne obuke;
 • Poznavanje vaëeëih zakona i propisa;
 • Veštine u komunikaciji, planiranju i voëstvu ekipe;
 • Veštine u istraëivanju, analitici, proceni i veštine u formulisanju preporuka i profesionalnih saveta;
 • Kompjuterska pismenost u programskim aplikacijama (Word, Excel, Power Point, Access, Internet);
 • Sertifikat (dokaz) koji dokazuje da nije pod istragom, ne stariji od 6 meseci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               2. Naziv radnog mesta: Viši pravni sluëbenik

Radni odnos: Na osnovu Zakona o civilnoj sluëbi Kosova i drugim normativnim aktima koji regulišu zapošljavanje u CSRK

Koeficijent: Osam (8)

Vrsta pozicije: Karijera

Funkcionalna kategorija profesionalni nivo

Trajanje imenovanja: Radnik za stalno (karijera) – probni period: dvanaest (12) meseci

Referentni broj radnog mesta: RN00005621      

Broj sluëbenika koji ëe biti primljeni: Tri (3)

Odgovornost nadzora: Ne

Izveštava: Šefa Internog odseka

Puno radno vreme: DA – 40 sati nedeljno

Mesto: Priština

 

Cilj radnog mesta:

 

Izrada, razvoj i usaglašavanje zakonodavstva i drugih pravnih akata, kao i savetovanje upravnih i organizacionih jedinica Tela za razmatranje nabavki.

 

Duënosti i odgovornosti: 

 

 1. Izraëuje planove rada, u saglasnosti sa nadzornikom, za sprovoëenje odreëenih zadataka prema ciljevima jedinice i daje preporuke u vezi sa postizanjem ciljeva jedinice;
 2. Vodi radne grupe u odreëenom profesionalnom polju kad je to potrebno i obavlja specijalizovane zadatke iz odreëenog podruëja kao i pomaëe ostalom osoblju institucije u izvršavanju njihovih duënosti i odgovornosti;
 3. U saradnji sa nadzornikom, analizira i procenjuje postizanje ciljeva i plana rada jedinice i izveštava o postignutom napretku i preporuëuje poboljšanja ako je potrebno;
 4. Izraëuje normativne akte kao i druge pravne akte koji proizilaze iz oblasti delatnosti institucije na osnovu postupaka utvrëenih vaëecëim zakonodavstvom;
 5. Odgovoran je za usklaëenost podzakonskih akata sa Ustavom i zakonodavstvom na snazi u Republici Kosovo.
 6. Obavlja pravnu i jeziëku reviziju, osigurava da su pravni i tehniëki sadrëaji taëni i identiëni u sva tri sluëbena jezika;
 7. Vrši istraëivanja i analize u vezi sa zakonima i podzakonskim aktima unutar oblasti odgovornosti i daje preporuke, savete, smernice menadëmentu institucije;
 8. Vrši druge duënosti u skladu sa svrhom radnog mesta koje nadzornik moëe povremeno zatraëiti.

Kvalifikacija, iskustvo, veštine i ostale liëne osobine:

 

 • Univerzitetska diploma: pravni fakultet;
 • Najmanje 3 godine profesionalnog iskustva;
 • Znanje i iskustvo u izradi, usklaëivanju zakonodavstva i drugih pravnih akata;

· Veštine u komunikaciji, planiranju rada i voëenju tima, veštine u istraëivanju, analitici, proceni i veštine u formulisanju preporuka i profesionalnih saveta;

· Sposobnost izvršavanja zadataka pod pritiskom;

 • Kompjuterska pismenost u programskim aplikacijama (Word, Excel, Power Point, Access, Internetit);
 • Sertifikat (dokaz) koji dokazuje da nije pod istragom, ne stariji od 6 meseci.

 

               3.Naziv radnog mesta: Viši izvršni sluëbenik

Radni odnos: Na osnovu Zakona o civilnoj sluëbi Kosova i drugim normativnim aktima koji regulišu zapošljavanje u CSRK.
Koeficijent: Osam (8)

Vrsta pozicije: Karijera

Funkcionalna kategorija profesionalni nivo

Trajanje imenovanja: Radnik za stalno (karijera) – probni period: dvanaest (12) meseci
Referentni broj radnog mesta: RN00005622
Broj sluëbenika koji ëe biti primljeni: Jedan (1)
Nadzorna odgovornost: Ne

Izveštava: Predsedavajuëeg sekretarijata TRN-a

Puno radno vreme: DA – 40 sati nedeljno

Mesto: Priština Cilj radnog mesta:

Obezbediti struënu podršku Kancelariji predsedavajuëeg sekretarijata TRN-a.

 

 Duënosti i odgovornosti:

 

 1. Pomaëe u organizovanju rada i efikasnom upravljanju dnevnim aktivnostima Kancelarije predsedavajuëeg sekretarijata i povezivanju odseka i drugih organizacionih jedinica TRN-a sa Kancelarijom predsedavajuëeg;
 2.  Pruëa struëne savete i pomoëe realizaciju dnevnog reda predsedavajuëeg zarad razvoja i postizanja ciljeva rada;

3.  Izraëuje dokumente, odluke, uputstva i druge akte za Kancelariju predsedavajuëeg;

 1.  Saraëuje sa šefovima odseka i kancelarijama TRN-a, u skladu sa uputstvima

 predsedavajuëeg sekretarijata, u pogledu koordinacije za realizaciju njihovih aktivnosti;

 1.  Uëestvuje u raznim sastancima predsedavajuëeg sekretarijata, vodi beleške i izraëuje zapisnike po potrebi;
 2. Osigurava    klasifikaciju,    odrëavanje    i    ëuvanje    akata    i    dokumenata    u    Kancelariji

 predsedavajuëeg sekretarijata;

 1.  Priprema periodiëne izveštaje o organizacionim aktivnostima i drugim stvarima koje

 zahtevaju pregled od strane predsedavajuëeg sekretarijata;

 1. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima i propisima posla koje nadzornik moëe traëiti s vremena na vreme.

 

Kvalifikacija, iskustvo, veštine i ostale liëne osobine:

 

 • Univerzitetska diploma: pravni fakultet, javna uprava ili politiëke nauke;
 • Minimum 3 godine profesionalnog radnog iskustva;
 • Znanje i iskustvo u izradi, nadzoru sprovoëenja politika i zakonitosti;

 

 • Veštine u komunikaciji, planiranju posla i voëstvu ekipe;
 • Veštine u istraëivanju, analitici, proceni i veštine u formulisanju preporuka i profesionalnih saveta;
 • Sposobnost obavljanja poslova pod pritiskom;
 • Kompjuterska pismenost u programskim aplikacijama (Word, Excel, Power Point, Access, Internet).
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika;
 • Sertifikat (dokaz) koji dokazuje da nije pod istragom, ne stariji od 6 meseci.

 

 

               4. Naziv radnog mesta: Prevodilac za albanski i srpski jezik i obrnuto

Radni odnos: Na osnovu Zakona o civilnoj sluëbi Kosova i drugim normativnim aktima koji regulišu zapošljavanje u CSRK

Koeficijent: Osam (8)

Vrsta pozicije: karijera

Funkcionalna kategorija – profesionalni nivo

Trajanje imenovanja: radnik za stalno (karijera) – probni period: dvanaest (12) meseci

Referentni broj radnog mesta:      RN00005626

Broj sluëbenika koji ëe biti primljeni: Jedan (1)

Nadzorna odgovornost: Ne

Izveštava : Šefa internog odseka

Puno radno vreme: DA – 40 sati nedeljno

Mesto: Priština

 

Cilj radnog mesta:

 

Prevodi sve dokumente TRN-a, sa albanskog na srpski jezik i obrnuto, shodno zahtevu i pruëanju usluga i proizvoda koji doprinose ispunjenju ciljeva TRN-a. Radi u odreëenom vremenskom roku i u okviru svih relevantnih zakona i propisa, politika i postupaka u oblasti prevoëenja.

 Duënosti i odgovornosti:

 

 1. Izraëuje i razvija planove rada, u saglasnosti sa nadzornikom, za sprovoëenje odreëenih zadataka na osnovu ciljeva i daje preporuke za postizanje odreëenih ciljeva;
 2. Prevodi i pruëa sudsko tumaëenje za osoblje Tela za razmatranje nabavki tokom razliëitih sastanaka,  intervjua, konferencija itd;
 3. Prevodi podneske i razne dokumente Tela za razmatranje nabavki kao i podneske i dokumente upuëene Telu za razmatranje nabavki;
 4. Vrši pismeno prevoëenje materijala i dokumenata kao što su: pravilnici, zakoni, ëalbe, ekspertize, odluke, odabrani ulazno-izlazni dokumenti, brošure, izveštaji, saopštenja za štampu itd;
 5. Vrši simultano prevoëenje/tumaëenje tokom sednica, sluëbenih sastanaka, konferencija, seminara i sliëno;

 

 1. Pomaëe tokom definisanja i usklaëivanja terminologije, za podneske i prevedene dokumente, kao i njihove taënosti u pogledu znaëenja, gramatike i sintakse;
 2. Odrëava bazu podataka za prevode svih dokumenata;
 3. Obavlja i druge duënosti u skladu sa zakonima i pravilnicima koje nadzornik moëe povremeno zahtevati.

 

Kvalifikacija, iskustvo, veštine i liëne osobine:

 

 • Univerzitetska diploma: srpski jezik, ekonomski fakultet, pravni fakultet, psihologija, albanski jezik i knjiëevnost;
 • Minimum 3 godine radnog iskustva;
 • Znanje i iskustvo u oblasti prevoda;
 • Veštine u komunikaciji, planiranju posla i voëstvu ekipe;
 • Veštine u istraëivanju, analitici, proceni i veštine u formulisanju preporuka i saveta;
 • Sposobnost obavljanja poslova pod pritiskom;
 • Kompjuterska pismenost u programskim aplikacijama (Word, Excel, Power Point, Access, Internet);
 • Sertifikat (dokaz) koji dokazuje da nije pod istragom, ne stariji od 6 meseci.

 

 

 

               5. Naziv radnog mesta : Sluëbenik za tehnologiju

Radni odnos: Na osnovu Zakona o civilnoj sluëbi Kosova i drugim normativnim aktima koji regulišu zapošljavanje u CSRK.

Koeficijent: Sedam (7)

Vrsta pozicije: karijera

Funkcionalna kategorija – profesionalni nivo

Trajanje imenovanja: radnik za stalno (karijera) – probni period: dvanaest (12) meseci

Referentni broj radnog mesta: RN00005624 Broj sluëbenika koji ëe biti primljeni: Jedan (1) Nadzorna odgovornost: Ne

Izveštava: Šefa Internog odseka

Puno radno vreme: DA – 40 sati nedeljno

Mesto: Priština

 

Cilj radnog mesta:

 

U okviru specifiëne oblasti profesionalne ekspertize, obavlja struëne poslove i pruëa struëne usluge i proizvode koji doprinose ostvarivanju ciljeva organizacione jedinice, radeëi uz ograniëeni nadzor.

 

 Duënosti i odgovornosti:

 

 1. Razvija i odobrava planove rada i rokove sa rukovodiocem i drugim struënim osobljem za implementaciju relevantnih usluga i proizvoda;
 2. Obavlja specijalizovane duënosti, prema zahtevu, u odreëenom profesionalnom polju u skladu sa relevantinim zakonima, pravilnicima, politikama i postupcima, u odreëenim rokovima;
 3. Obavlja zadatke u specifiënom profesionalnom polju sa razumnim stepenom nezavisnosti, uz periodiëno nadgledanje i upuëivanje;
 4. Vrši istraëivanja i analize shodno zahtevu i doprinosi izradi preporuka za razmatranje sa viših nivoa;
 5. Uëestvuju u radnim grupama u specifiënom profesionalnom polju kada je to potrebno;
 6. Komunicira unutar i van institucije radi razmene informacija i razvoja rada u oblastima od zajedniëkog interesa;
 7. Redovno izveštava nadzornika o napretku u pogledu odobrenih planova rada;
 8. Obavlja bilo koji drugi zadatak u specifiënom profesionalnom polju koji moëe biti traëen s vremena na vreme.

 

Kvalifikacija, iskustvo, veštine i liëne osobine:

 

  • Univerzitetska diploma: kompjuterske nauke;
  • Minimum 2 godine profesionalnog iskustva;
  • Duboko poznavanje specifiënog struënog polja, steëenog kroz univerzitetsko obrazovanje i relevantnu obuku (u oblastima vezanih za radne zadatke, prirodne nauke, egzaktne ili ekonomske nauke);
  • Poznavanje vaëeëih zakona i propisa;
  • Veštine u komunikaciji, planiranju posla i koordinaciji osoblja na administrativnom nivou;
  • Sertifikat (dokaz) koji dokazuje da nije pod istragom, ne stariji od 6 meseci.

 

 

               6. Naziv radnog mesta : Izvršni asistent Panela za razmatranje

Radni odnos: Na osnovu Zakona o civilnoj sluëbi Kosova i drugim normativnim aktima koji regulišu zapošljavanje u CSRK.
Koeficijent: Šest (6)

Vrsta pozicije: karijera

Funkcionalna kategorija – Tekniëko-upravni nivo

Trajanje imenovanja: radnik za stalno (karijera) – probni period: dvanaest (12) meseci

Referentni broj radnog mesta: RN00005625 Broj sluëbenika koji ëe biti primljeni: Jedan (1) Nadzorna odgovornost: Ne

Izveštava: Šefa Internog sektora

Puno radno vreme : DA – 40 sati nedeljno

Mesto: Priština

 

Cilj radnog mesta:

 

Obezbediti administrativno-tehniëku i struënu podršku predsedniku TRN-a i ëlanovima Odbora TRN-a.

 Duënosti i odgovornosti:

 

 1. Obezbeëuje opštu administrativnu i tehniëku podršku ukljuëujuëi sluëbenu poštu, telefonske pozive, skeniranje, faksiranje i kopiranje dokumenata, popunjavanje izveštaja o troškovima i izradu dokumenata za razliëite sastanke;
 2. Komunicira direktno i u ime predsednika i ëlanova TRN-a o pitanjima pokrenutim od strane nadzornika;
 3. Priprema i modifikuje dokumente ukljuëujuëi korespodenciju, izveštaje, memorandume i e-mail poruke za predsednika i ëlanove odbora;
 4. Prihvata i deli korespodenciju za nadzornika i brine o njenom napretku;
 5. Obaveštava autoritete za ugovaranje, ekonomske operatere, eksperte za razmatranje o sednicama koje ëe se odrëati u TRN-u;
 6. Upravlja kalendarom sastanaka i drugih dogaëaja za predsednika i ëlanove Odbora kao i pomaëe u rešavanju administrativnih i tehniëkih problema;
 7. Pomaëe predsedniku i ëlanovima Odbora u zakazivanju i koordinaciji raznih sastanaka  i uëestvuje u sastancima ukoliko je potrebno;
 8. Obavlja i druge zadatke, u skladu sa zakonima i propisima, koje mogu zatraëiti s vremena na vreme predsednik i ëlanovi Odbora.

 

Kvalifikacija, iskustvo, veštine i liëne osobine:

 

  • Diploma osnovnih studija: pravni ili ekonomski fakultet;
  • 4 godine radnog iskustva;
  • Poznavanje standardnih administrativnih/tehniëkih postupaka u priznatoj tehniëkoj ili administrativnoj oblasti;
  • Sposobnost rada sa samoinicijativom u okviru definisanih planova i postupaka;
  • Dobre komunikacione veštine, ukljuëujuëi sposobnost tumaëenja informacija, pruëanja smernica i prenošenja informacija drugima;
  • Sposobnost koordinacije i nadzora rada osoblja na administrativnom i tehniëkom nivou;
  • Kompjuterska pismenost u programskim aplikacijama (Word, Excel, Power Point, Access);
  • Sertifikat (dokaz) koji dokazuje da nije pod istragom, ne stariji od 6 meseci.

 

Konkurs je otvoren 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja na sluëbenoj internet stranici Tela za razmatranje nabavki http://oshp.rks-gov.net/, kao i u dnevnim novinama, poëevši od 11.09.2019. do 25.09.2019, kao datum zatvaranja konkursa.

Primanje i predaja aplikacija:

 

Obrasci za prijavu se mogu dobiti u Telu za razmatranje nabavki/Kancelariji za osoblje (adresa: ulica Migjeni, bivša zgrada Ljubljanske banke, V sprat, Priština) ili se mogu preuzeti sa sluëbene veb stranice Tela za razmatranje nabavki, na http://oshp.rks- gov.net/.

Aplikacije se podnose svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 ëasova u Kancelariji za osoblje pri Telu za razmatranje nabavki, u bivšoj zgradi Ljubljanske banke, V sprat, u Prištini.

 

Aplikacije poslate poštom, koje na pošiljci nose poštanski ëig zadnjeg dana roka za prijavu, smatraëe se vaëeëim i uzeëe se u obzir ukoliko stignu u roku od 3 dana. Aplikacije koje stignu nakon ovog roka uopšte se neëe razmatrati.

 

Za detaljnije informacije,  moëete nas kontaktirati na broj telefona 038/212-360 ili putem e-maila: [email protected].

Uz aplikaciju se prilaëe kopija dokumentacije o kvalifikacijama, iskustvu kao i sva druga potrebna dokumentacija u skladu sa radnim mestom za koje konkurišete (diplome steëene u inostranstvu moraju biti nostrifikovane od strane MONT-a).

Kandidati koji uëu u uëi izbor za intervju ëe biti obavešteni pismenim putem ili telefonom u zakonskom roku od strane Kancelarije za osoblje.

Kandidati koji su izabrani u uëi izbor za intervju ëe biti obavešteni pismenim putem ili telefonom u zakonskom roku od strane osoblja i duëni su da sa sobom donesu originalna dokumenta o kvalifikacijama i obukama radi verifikacije pred komisijom koja ëe voditi intervjue.

Upotreba pogrešnog obrasca/formulara i nepotpuni obrasci/formulari smatraëe se nevaëeëim. Trajanje imenovanja prema ZCS-u, ukljuëujuëi probni period od jedne (1) godine.

Telo za razmatranje nabavki pruëa jednake moguënosti zapošljavanja za sve graëane Republike Kosovo i prima aplikacije od strane svih osoba muškog i ëenskog pola iz svih zajednica Republike Kosovo.

 

“Neveëinska zajednica i njihovi ëlanovi imaju pravo na pravednu i proporcionalnu zastupljenost u drëavnoj sluëbi javne, centralne i lokalne uprave, kao što je navedeno u ëlanu 11. stav 3. Zakona br. 03/L-149 o civilnoj sluëbi Republike Kosovo”.