Njoftim për vazhdim të konkursit- OSHP-SRB

  • 26 shtator 2019 - 10:15
Njoftim për vazhdim të konkursit- OSHP-SRB

Republika e Kosovës

                 Republika Kosova – Republic of Kosovo

 

                                                      ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

                                                       TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE

                                                           PROCUREMENT REVIEW BODY

__________________________________________________________________

 

Obaveštenje o produëenju konkursa za još 7 dana

 

U skladu sa Zakonom br. 03/L-149 o drëavnoj sluëbi Republike Kosovo, poglavlje III, ëlan 11. i ëlan 22 stav 3. Uredbe br. 02/2010 o postupcima zapošljavanja u drëavnoj sluëbi, Telo za razmatranje nabavki objavljuje ovo:

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Svi zainteresovani kandidati obaveštavaju se da se konkursi objavljeni 11.09.2019. za pozicije:

 

1. Ekspert za razmatranje (4 radna mesta)

2. Viši pravni sluëbenik (3 radna mesta)

3. Viši izvršni sluëbenik (1 radno mesto)

4. Sluëbenik za tehnologiju (1 radno mesto)

5. Izvršni asistent (1 radno mesto)

 

u dnevnim novinama „Kosova Sot“ i „Epoka e Re“ i na veb stranici Tela za razmatranje nabavki, produëavaju za još sedam (7) kalendarskih dana, od: 26.09.2019 do 02.10.2019.

 

Svi kandidati koji su za ove pozicije aplicirali uredno po postupku i u roku, ne moraju ponovo aplicirati.

 

 

 

Kancelarija za osoblje