Pluralizmi polItik në demokraci dhe koha moderne!

Pluralizmi polItik në demokraci dhe koha moderne!
Pluralizmi polItik në demokraci dhe koha moderne!

Ali Hertica

  • 24 mars 2021 - 12:50

Shkruan: Ali Hertica

Me Pluralizmin, demokracinë dhe njohuritë politike, politologu dhe filozofi Hollandez Hans Blokland ka shkruar shumë së bashku. Për shkrimin e këtij libri, autori u frymëzua nga pyetja se çfarë mundësish demokratike kanë ende qytetarët bashkëkohorë për t'i dhënë një drejtim të përbashkët shoqërisë së tyre. Mbi të gjitha, ai beson se drejtimi i përbashkët i shoqërisë është një pjesë thelbësore e lirisë politike. Ky autor beson se pakënaqësia politike që karakterizon demokracitë perëndimore sot është kryesisht rezultat i lirisë shumë të kufizuar politike. Vetëm kur qytetarët bëhen zotër të zhvillimit të shoqërisë së tyre dhe, pjesërisht, të jetës së tyre personale, përmes veprimit politik, kjo pakënaqësi mund të zvogëlohet.

Në këtë libër, Hans Blokland analizon zhvillimin e teorisë politike të pluralizmit, një zhvillim që përkon kryesisht me atë të shkencës politike të pasluftës. Pika e tij e fillimit është të menduarit e R.A. Dahl Në vitet 1930 dhe 1970, Dahl dhe të tjerët formuluan konceptimin origjinal të pluralizmit politik. Ky pluralizëm mund të shihet par excellence si një përkthim i modernizimit të mundësisë dhe kapacitetit të qytetarëve për t'i dhënë bashkërisht drejtim dhe përmbajtje shoqërisë së tyre. Isshtë një liri pozitive politike që ndryshon nga liria politike negative, e cila qëndron për të patur një fushë private në të cilën dikush mund ta bëjë këtë ose të jetë ajo që është në fuqinë e tij.

Pluralizmi origjinal është një produkt tipik i modernizimit. Blokland dallon përafërsisht tre procese të lidhura me modernizimin: diferencimin, individualizimin dhe racionalizimin. Artikuluesit e pluralizmit origjinal i marrin këto tre procese të shoqërisë si një pikënisje empirike dhe normative. Prandaj, këto teori pasqyrojnë sistemet ekzistuese politike perëndimore. Ata përshkruajnë dhe arsyetojnë modelin e tyre në një masë të madhe dhe në të njëjtën kohë kanë ndihmuar në përcaktimin e tij. Kjo është arsyeja pse Blokland dëshiron t'i bëjë pikat fillestare të teorisë së pluralizmit më të qarta dhe të vlerësojë, sepse këtu mund të qëndrojnë farat e problemeve aktuale.

Blokland përpiqet të tregojë "historinë" e tij në nivele të ndryshme, gjë që na lejon të lexojmë këtë libër nga këndvështrime dhe interesa të ndryshme. Studimi i tij mund të lexohet thjesht si një analizë e zhvillimit të mendimit të Dahl deri në vitet 1970. Niveli i dytë është teorikisht më i lartë. Kjo ngre pyetjen nëse ka pasur ndonjë përparim shkencor në temat që Weber, Mannheim dhe Schumpeter dhe më pas Dahl dhe Lindblom ngritën në fillim të karrierës së tyre. Më në fund, modernizimi është niveli më i lartë teorik i studimit të tij. Autori shqyrton pasojat e procesit të modernizimit për lirinë pozitive politike. Kjo do të thotë që ai po kërkon një përgjigje për katër nën-pyetjet vijuese: Deri në çfarë mase pluralizmi përkthen dhe katalizon modernizimin?

Deri në çfarë mase pluralizmi, nga natyra e tij, është i paaftë për të përballuar problemet sociale të ngritura nga i njëjti modernizim?

A ka ndonjë alternativë ndaj pluralizmit?

A nuk ka qenë shumë i avancuar diferencimi dhe individualizimi dhe a ka menduari funksional racional të mos ketë mbipopulluar të menduarit thelbësor racional për t'i bërë këto alternativa shoqërisht të kuptueshme dhe të pranueshme?

Blokland e ndan historinë e tij në dhjetë kapituj. Në kapitullin e parë ai shqyrton kontekstin specifik amerikan në të cilin është zhvilluar mendimi i Dahl. Në kapitullin vijues, ai thellohet thellësisht në librin e parë të Dahl, Kongresi dhe Politika e Jashtme, në të cilin Blokland gjen "një çështje aktuale befasuese teorike dhe praktike". Në kapitullin e katërt - në të vërtetë i treti real - ai hedh një vështrim më të afërt të Politikës, Ekonomisë dhe Mirëqenies të shkruar së bashku nga Dahl dhe Lindblom. Ai e përdor këtë libër si një pikë nisje dhe referencë për kërkime në zhvillimin e të menduarit të tyre. Në kapitujt vijues ai ndjek zhvillimin e Dahl. Ai vendosi për këtë qasje kronologjike në mënyrë që të bëjë drejtësi për faktin se nuk ka asnjë teori të vetme statike të pluralizmit të cilës ai me këmbëngulje i është përmbajtur që nga vitet e para. Në vend të kësaj, Dahl, si Lindblom nga rruga, ka ndryshuar vazhdimisht pikëpamjet e tij nën ndikimin e ndryshimit të rrethanave. Këto rregullime, dhe posaçërisht motivimet e tyre themelore, bëjnë të mundur që të përcaktohet se në çfarë mase është bërë përparimi shkencor.

Kapitulli tjetër i kushtohet bihevieralizmit historikisht i lidhur ngushtë me pluralizmin. Në kapitujt e gjashtë dhe të shtatë, autori përshkruan konceptimin origjinal të poliarkisë, të formuluar kryesisht nga Dahl, një konceptim i praktikës aktuale politike në atë që zakonisht quhet demokraci. Kjo është bërë së pari në bazë të një Parathënie për Teorinë Demokratike të tij nga 1956 dhe pastaj Kush Qeveris? Demokracia dhe Fuqia në një Qytet Amerikan nga 1961. Ku në librin e parë ai zhvillon tezën se në vendimmarrjen aktuale politike në Shtetet e Bashkuara çdo grup legjitim dhe aktiv i popullatës ka një shans të madh për ta bërë të dëgjohet zëri i tij nuk është rasti që një elitë socio-ekonomike të jetë në gjendje të përcaktojë rezultatin e vendimmarrjes në të gjitha fushat e rëndësishme, në librin e dytë ai do të mbrojë pozicionin e tij në bazë të hulumtimit të tij empirik. Blokland gjithashtu ndalet këtu në hulumtimet krahasuese të Dahl për kushtet e ekzistencës së demokracive.

Mbi këtë bazë, Blokland skicon një pamje të teorisë origjinale të pluralizmit dhe të kritikës ndaj saj. Kjo menjëherë do të formojë një pamje kritike të praktikës ekzistuese politike. Në kapitullin e tetë diskutohen kundërshtimet e ithtarëve të një demokracie më pjesëmarrëse ose të drejtpërdrejtë dhe përgjigja e Dahl për këtë. Në kapitullin e nëntë, autori adreson kundërshtimin kryesor të kritikëve se pluralistët janë të verbër ndaj pabarazisë strukturore dhe padrejtësive në vendimmarrjen publike. Ky diskutim formon një kënd që Blokland të reflektojë në filozofinë e shkencës të praktikës shkencore mbizotëruese bihevieraliste. Kjo diskutohet në kapitujt dhjetë dhe njëmbëdhjetë.

Me siguri nuk do ta lexoni këtë libër brenda një nate. Edhe pse është e shkruar mirë dhe e strukturuar mirë, ajo mbetet një vepër që shkon në thellësi. Autori përpiqet ta sjellë historinë e tij sa më të nuancuar. Në këtë mënyrë ai rehabiliton jo vetëm politikën, por edhe debatin themelor rreth strukturës së shoqërisë sonë.

Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".