Liria reagon ndaj propozim-vendimit të Komunës së Prizrenit

  • 11 korrik 2019 - 17:17
Liria reagon ndaj propozim-vendimit të Komunës së Prizrenit

Klubi i futbollit Liria ka reaguar ndaj propozim-vendimit të fundit të Komunës së Prizrenit për formimin e komisionit për menaxhim financiar dhe organizativ të klubit bardhezi.

Më poshtë mund ta lexoni reagimin e Lirisë:

“Reagim zyrtar kunder propozim vendimit per formimin e komisonit per mengjim finaciar dhe organizativ te K.F ‘LIRIA’-Prizren

Simbas informates zyrtare te dates 10.07.2019 NR.001/011 leshuar nga kryesuesi i Kuvendit Komunal z. Artan Abrashi me te cilin njoftohemi se Kuvendi Komunal ka marr nje propozim vendim ,me an te cilit deshiron te formoj nje komision per menagjimine financave dhe koontrollin organizativ te Klubit.

Duke u bazuar ne statusin e K.F Liria si OJQ, nje vendim i till eshte ne kundershtim te plote me ligjin mbi funkisonimin e OJQ (klubeve Sportive),andaj ne mendojm se ky vendim eshte shum skandaloz dhe politik, me ket propozim vendim parashihet nderhyrje te drejteperdrejt politike ne K.F Liria.

I nderuari z Abrashi, kyesues i K .K ju njoftojm dhe njeherit informojm se K.F Liria ka nje status juridik te vetin ne baz te cilit funksionin.

Ne statusin juridik te K.F Liria

neni 52 pika 1 legjislaturen eklubit e perbjene ;statuti rregulloret,direktivat dhe vendimet te cilat i nxjerrin trupat perkatese.

neni 52 pika 2 ky statut eshte akti themelor dhe konstituiv i K.F liria

neni 3 paragrafi 2 thuhet (Citat)

K.F Liria eshe organizat jo politike,jo qeveritare,jo profitabile, e themeluar ne principet e frymes sportive dhe Fair play

neni 3 paragrafi 3 (citat) te drejtat,detyrat dhe obligimiet jan te definuara me ligjin per sport dhe aktet normative te FFK-se dhe rregullave nderkombatare futbollit.

neni 18 paragrafi A (citat) organet vendimemarrese jane;

1-kuvendi i klubit (organ legjislativ)

2-kryesia e klubit (organ ekzekutiv)

3-keshilli mbikqyres i klubit(organ kontrollue si klubit)

neni 18 paragrafi B organet udheheqese jane ;

1-kryetari i klubit organ perfsaqesues i klubit

neni 48 Financimi

pika 8 (citat) K.F liria financimin baze e ka nga ndarja buxhetore te cilen e bene komuan e Prizrenit, ne kuader te pozicioneve buxhetore te drejtoris se kultures rinis e sportit DKRS.

neni 55pika 1(citat) K.F Liria mund te shuhet me kerkes te anetarve te saj.

neni 55 pika 3 FFK dhe DKRS nepermjet sektorit per sport, do te njoftohet per shuarjen e KF Liria ne afat prej 8 ditesh.

Andaj duke u bazuar ne statutine K.F Liria,kerkojm nga ju qe mos ta aprovoni propozim vendimin, konkretisht ta hiqni nga rendi i dites,ngase do t ebeni shkelje ligjore.

Si dhe duke u bazuar ne draft raportin e auditorit gjeneral i autorizuar nga kryetari i komunes z.Haskuka,mudn ta shifni se ne pershkrimine ti reth auditimin, cdo gje ka funksionuar ne baza ligjiore,nuk ka asnje verejte serioze apo keqmenagjim eventual t ebuxhetit, pos disa rekomandimev te lehta procedurale.

Paraprakisht ju informojm se per te gjitha keto zhvillime jo t emira per K.F Liria nga ana e asambles komunale, do ti njoftojm te gjithsa instancat me te larta qe merrme me organizimin e futbollit siq jane;FFK,UEFA dhe FIFA.

Pergjegjesit per pasojat qe mudn ti prodhoj propozim vendimi i inicuar nga ju barten drejt per drjet tek ju si kryesues i kuvendit dhe asamblea komunale,

Si deshmi dh eprova per te gjitha keto te lartecekurea reaghimit ja bahskangjesim edhe dokumentet percjellese siq jane;

1-Cerifikaten e regjistrimit te OJQ

2-Certifikaten e numrit fiskal

3-Certifikaten e TVSH-se

4-Dokumentin mbi te dhenat e OJQ-se si dhe perfaqesuesin zyrtar te saj.

(Kosova Sot Online )