AKP njofton ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore “Rilindja – Gazeta”, “TAN” dhe “JEDINSTVO”

  • E.K /
  • 06 July 2022 - 14:07
AKP njofton ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore “Rilindja – Gazeta”, “TAN” dhe “JEDINSTVO”

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore:

“Rilindja – Gazeta”; “TAN” dhe “JEDINSTVO” Prishtinë,

se Publikimi i listës fillestare  do të bëhet me datë

06, 07, 08, 09 dhe 10 korrik  2022.

Listat mund ta gjeni në web faqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org.

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) duke u bazuar në nenin 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2003/13 (me ndryshime), nenin 72, pikën 2 dhe 3 të Ligjit, nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë dhe nenin 10.3 të Politikave Operacionale të Agjencisë, pas shqyrtimit të dëshmive në dosjet e punëtorëve të emrave të përfshirë në listë fillestare nga BSPK me të drejtë të përfitimit të një pjese prej 20% të të ardhurave nga privatizimi/likuidimi i:

NSh “ Rilindja – Gazeta” Prishtinë,

NSh “TAN” Prishtinë,

NSh “JEDINSTVO” Prishtinë

asetet e të cilave janë shpronësuar në përputhje me Vendim për shpronësim nr. 08/189, i datës 23.05.2014, si dhe Udhëzimin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme C-IV-20-0059, të datës 15 tetor 2020, lidhur me mënyrën e publikimit të listave te 20 %-it të punëtorëve në kohë pandemie COVID 19, me datë 06, 07, 08, 09 dhe 10 korrik 2022, publikon LISTËN E PËRKOHSHME TË PUNËTORËVE të këtyre NSHve. Listat mund ta gjeni në web faqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,76  

O B A V E S T E NJ E 

Kosovska Agencija za Privatizaciju OBAVESTAVA sve bivse radnike Drustvenih Preduzeca

“Rilindja – Novine”; “TAN” i “JEDINSTVO”, u Pristini,

da ce Privremeni Spisak Radnika za ovo preduzece biti objavljeno

06, 07, 08, 09 i 10 Jula 2022 god.

Zainteresovane stranke mogu naci spiske na ueb stranici Agencije  www.pak-ks.org.

Kosovska Agencija za Privatizaciju (KAP) (u daljem tekstu :“Agencia”), u skladu sa clanom 10.4 UNMIK-ove Uredbe br. 2003/13 (sa izmenama), clan 72, tacka 2 i 3, Zakona br. 06/L-086 za Posebnu Komoru Vrhovnog Suda Kosova za pitanja koja se ticu Agencije, i clana 10.3 Operativnih Politika Agencije, nakon razmatranja dokumetovanih dokaza onih radnika koji su  uvrsteni na spisak radnika od strane UNSK sa pravom udela isplate jednog dela od 20 % od prodaje preduzeca:

DP “Rilindja – Novine” Pristina,

DP “TAN”, Pristina

DP “Jedinstvo”, Pristina

koja e podvrgnuta procesu eksproprijacije 23.05.2014, kao i Uputstvu Posebne Komore Vrhovnog Suda Kosova C-IV-20-0059, datum 15.10.2020, o nacinu objavljivanja spiskova u vreme pandemije COVID 19, dana 06, 07,08, 09 i 10 Jula 2022, objavljuje PRIVREMENI SPISAK RADNIKA ovih DPa. Zainteresovane stranke mogu naci spiske na ueb stranici Agencije  https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,76.

(Kosova Sot Online)