ZPS kërkon të shtojë një dëshmitar në listë, mbrojtja e Pjetër Shalës e kundërshton

  • G.G /
  • 02 August 2022 - 11:42
ZPS kërkon të shtojë një dëshmitar në listë, mbrojtja e Pjetër Shalës e kundërshton

Derisa Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) ka kërkuar që të shtojë në listë të dëshmitarëve një dëshmitar, mbrojtja e Pjetër Shalës, që po akuzohet për krime lufte, e ka kundërshtuar këtë.

Kjo është bërë e ditur në një shkresë të mbrojtjes që mban datën 4 korrik, por që është bërë publike në fund të muajit, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas shkresës, më 23 qershor 2022, ZPS paraqiti një kërkesë për leje për të zbuluar materiale shtesë inkriminuese në lidhje me W04305, për të ndryshuar listat e saj të dëshmitarëve dhe provave në përputhje me Rregullat 95 (4) dhe 102 (2) të Rregullave të Procedurës dhe Provave para Dhomës së Specializuar të Kosovës dhe për masat mbrojtëse në gjykatë për W04305, në rast se kërkesa e tij për ta shtuar dëshmitarin në listën e dëshmitarëve pranohet.

Aty thuhet se në mënyrë të veçantë, ZPS kërkoi: (i) që gjyqtari i procedurës paraprake t’i japë ZPS-së leje për të zbuluar intervistën e ZPS-së të W04305, transkriptet e seancave në rastin [REDAKTUAR] etj, deklaratat e mëparshme dhe provat përkatëse; (ii) të lërë të ndryshojë listat e dëshmitarëve dhe të provave të Rregullës 95 (4) duke shtuar W04305 dhe materialet përkatëse; dhe (iii) që gjyqtari i procedurës paraprake të japë W04305 masa mbrojtëse në gjykatë, duke përfshirë pseudonimin, shtrembërimin e fytyrës dhe zërit, moszbulimin e çdo informacioni identifikues për publikun dhe përdorimin e seancave të mbyllura ose private sipas rastit për çdo diskutim gjyqësor ose dëshmi që e identifikon atë.

Tutje, thuhet se mbrojtja e Shalës kundërshton kërkesën për leje për të shtuar W04305 dhe materiale të lidhura me listat e dëshmitarëve dhe të provave të Rregullës 95 (4) të ZPS-së pasi nuk ka pasur njoftim me kohë për qëllimin për t’u mbështetur në provat e W04305 në gjyq dhe ZPS-ja nuk ka treguar arsye të mirë për ta paraqitur atë si dëshmitar të propozuar në një fazë kaq të vonuar të procedurës, veçanërisht duke pasur parasysh paragjykimin që do të krijonte për të akuzuarit pranimi i kërkesës.

“Në dritën e qëndrimit të saj të përcaktuar më lart, Mbrojtja kundërshton kërkesën për leje për të zbuluar materialin në lidhje me W04305 sipas rregullit 102 (2) të Rregullores si provë në të cilën Prokuroria synon të mbështetet në gjykim. Sa i përket masave mbrojtëse të kërkuara në gjykatë, Mbrojtja përsërit të drejtën e z. Shala për një gjykim publik dhe nënvizon se çdo kufizim i kësaj të drejte duhet të mbetet “rreptësisht i nevojshëm” në rrethanat përkatëse”, thuhet nga mbrojtja.

Sipas mbrojtjes, ZPS dështon të arsyetojë kërkesën e saj për ndryshimin e listave të dëshmitarëve dhe provave në bazë të kritereve të përcaktuara në Rregullore.

“Mbrojtja pritet të paraqesë dosjen e saj paraprake vetëm 54 ditë pas marrjes së njoftimit për faktin se Prokuroria synon të mbështetet në W04305. Provat e propozuara dhe materiali i lidhur nuk i janë bërë ende të ditura mbrojtjes, ndërsa ZPS-ja pretendon se “provat në fjalë janë të rëndësishme për rastin dhe do të kontribuonin në vërtetimin e së vërtetës”. Kjo rezulton në paragjykim dhe padrejtësi që gjykatësi paraprak është i detyruar sipas Ligjit dhe Rregullave të DhSK-së të parandalojë”, thuhet nga mbrojtja.

Në vijim, thuhet se ZPS-ja gjithashtu ka dështuar plotësisht të demonstrojë arsye të mira për kërkesën e saj të pakohë dhe asnjë arsye e mirë nuk tregohet nga ZPS-ja në kërkimin e shtesave të propozuara.

Sipas tyre, më e rëndësishmja dhe siç u parashtrua më lart, ZPS nuk jep asnjë arsye se pse i intervistoi këta dëshmitarë të propozuar në një fazë kaq të vonë.

“[REDAKTUAR] i një dëshmitari nuk është një ngjarje e paparashikueshme në rastet që kanë të bëjnë me ngjarje që kanë ndodhur më shumë se njëzet vjet përpara se të ngrihet akuza. [REDAKTUAR] e dëshmitarit të propozuar të caktuar ishte i njohur për ZPS-në për një kohë të konsiderueshme. Nëse ZPS do të kishte qenë e zellshme, ajo do të kishte intervistuar [REDAKTUAR] në një fazë më të hershme dhe potencialisht do të zbulonte (në masën që nuk ishte tashmë në dijeni nga dëshmia e W04305 nga gjyqet (REDAKTUAR) për dobinë e mundshme të llogarisë së W04305 për çështjen e prokurorisë. Gjyqtari i procedurës paraprake nuk mund të lejojë që paragjykimi për mbrojtjen të shkaktohet si rezultat i mungesës së kujdesit të duhur të ZPS-së”, thotë mbrojtja.

Mbrojtja ka pretenduar se ZPS ishte në dijeni të faktit se W04305 kishte dëshmuar në [REDAKTUAR], ku ai “ishte i njohur si dëshmitar [REDAKTUAR]” dhe ishte njoftuar për lidhjet e një dëshmie të rëndësishme dhe të rëndësishme për rastin aktual.

Sipas tyre, ZPS e dinte për dëshminë e W04305 të paktën që nga 17 maj 2020, që është data e intervistës së saj me W04305.

“ZPS tani argumenton se provat e W04305 “sigurojnë kontekstin dhe vërtetimin e provave të W04733 dhe anëtarëve të familjes së tij, duke përfshirë historinë e përfshirjes së të Akuzuarit në shënjestrimin dhe keqtrajtimin e bashkëpunëtorëve të perceptuar, dhe ofron prova të rëndësishme dhe provuese të rëndësishme për karakterin e të Akuzuarit dhe qëllim”, thuhet tutje.

Në vijim, mbrojtja thotë se kërkesa e ZPS-së për të rishikuar listat e dëshmitarëve dhe provave në një fazë kaq të vonë të procedurës është shumë paragjykuese.

Ata thonë se Shala ka të drejtë të ketë kohë dhe lehtësi adekuate për të përgatitur mbrojtjen e tij dhe për të ditur rastin kundër tij.

Sipas tyre, shtesat e propozuara në minutën e fundit në listën e dëshmitarëve dhe të provave të ZPS-së shkaktojnë paragjykim në atë që mbrojtja thjesht nuk ka kohë të mjaftueshme për të përgatitur çështjen e saj në përputhje me afatet kohore të përcaktuara nga gjyqtari i procedurës paraprake.

“Prokuroria kishte kohë dhe mundësi të mjaftueshme për të zgjedhur provat në të cilat do të mbështetej në gjykim dhe ishte e detyruar t’i zbulonte këto prova në kohën e duhur, duke i dhënë kështu mbrojtjes kohë të mjaftueshme për të përgatitur çështjen e saj. Prokurorisë nuk duhet të lejohet të kërkojë të ndryshojë dhe/ose të përpiqet të zhvillojë provat që do të paraqesë në gjykim në një fazë kaq të vonë”, thuhet nga mbrojtja.

Sipas mbrojtjes, ndryshimet e minutës së fundit në çështjen e tij rezultojnë në paragjykim të vërtetë për mbrojtjen dhe detyra më themelore e gjyqtarit të procedurës paraprake është të parandalojë një paragjykim të tillë dhe çdo vlerë provuese që mund të ketë prova e propozuar tejkalohet nga një paragjykim i tillë dhe nevoja për të ruajtur drejtësinë e këtyre procedurave.

“Mbrojtja fton gjyqtarin e procedurës paraprake që të balancojë me kujdes detyrën e ZPS-së që të paraqesë me kohë prova në mbështetje të rastit të saj me të drejtat e të akuzuarit për një gjykim të drejtë dhe të ketë kohë dhe lehtësira të mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes së tij. Mbrojtja fton gjyqtarin e procedurës paraprake të hedhë poshtë kërkesën si jashtë kohe, haptazi të padrejtë dhe shumë paragjykuese”, thuhet tutje.

Shala u arrestua më 16 mars 2021, nga autoritetet belge dhe u transferua në Hagë më 15 prill 2021, në bazë të një kërkese për bashkëpunim në zbatimin e fletëarrestit dhe urdhrit për transferim lëshuar nga Dhomat e Specializuara të Kosovës.

Në aktakuzën e konfirmuar, Shala ngarkohet me përgjegjësi penale individuale në forma të ndryshme për krime lufte si ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme, të kryera në kontekstin e konfliktit të armatosur në Kosovë dhe në lidhje me këtë konflikt.

“Krimet për të cilat akuzohet z. Shala u kryen përafërsisht midis 17 majit 1999 dhe 5 qershorit 1999, kundër personave që u mbajtën të ndaluar në fabrikën e metalit në Kukës (Shqipëri), që pretendohet se përdorej prej Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, thuhet në komunikatë. 

(Kosova Sot Online)