Çfarë është filozofia sociale dhe politike në Kosovë

Çfarë është filozofia sociale dhe politike në Kosovë
Çfarë është filozofia sociale dhe politike në Kosovë

Ali Hertica

  • 04 November 2023 - 13:38

Shkruan: Mr.Ali Hertica

Një mijëvjeçar i ri ka filluar, por historia vazhdon. Megjithatë, disa filozofë argumentojnë se fundi i historisë po ndodh në të njëjtën kohë për shkak të fitores globale të liberalizmit. Sot, liberalizmi dominon në nivel ekonomik, politik dhe social dhe nuk do të humbasë më ndikimin e tij, pohojnë këta filozofë. Ekonomikisht, tregu i lirë është përhapur në mbarë botën, i cili quhet 'globalizim' - një proces që u përshpejtua me rënien e Murit të Berlinit në 1989, duke shënuar fundin e komunizmit. Ideja e fizibilitetit të shoqërisë duket se është braktisur përfundimisht. Tregu i lirë është parimi organizues i shoqërisë par excellence, i cili zbatohet edhe për atë që ne e quajmë sektori kolektiv. Prandaj, shteti i mirëqenies duket se është në rrugëdalje.

Pra, ka një ndryshim midis ekonomisë dhe politikës, kështu që çështja e një justifikimi etik të kësaj marrëdhënieje duhet të shtrohet përsëri. Kjo është një pyetje par excellence që trajtohet në filozofinë sociale. Në planin politik, fitorja e liberalizmit është evidente nga institucionalizimi i demokracisë, me të drejtat dhe liritë politike dhe qytetare të qytetarëve. Në nivel social, mund të flasim për rritje të sekularizimit, individualizimit dhe emancipimit. Vëmendje e gjerë i kushtohet edhe në filozofinë sociale aspekteve normative të asaj politike dhe ekonomike.Praktika e shtetit të mirëqenies në Holandë ka çuar në një shoqëri më të orientuar nga tregu vitet e fundit.

Fjalët kyçe në këtë kontekst janë 'privatizimi' dhe 'derregullimi'. Ka gjithnjë e më shumë një ekonomi tregu të lirë, në të cilën individualizmi mbretëron suprem. Tregu i lirë konsiderohet gjerësisht si parimi organizues më efikas i shoqërisë. Pyetja, megjithatë, është nëse ky është edhe parimi më i dëshirueshëm nga një këndvështrim etik. Pavarësisht liberalizimit të tregut, ndikimi i qeverisë në ekonomi dhe shoqëri mbetet i rëndësishëm. Çdo kompani duhet të merret me legjislacion dhe rregullore të gjera, dhe qytetarët dhe konsumatorët përjetojnë gjithashtu ndikimin e qeverisë. Prandaj, ekonomia është gjithmonë ekonomi politike, e cila gjithashtu kërkon një qasje etike brenda liberalizmit. Filozofia sociale ka të bëjë pikërisht me këtë marrëdhënie midis politikës, ekonomisë dhe etikës.

Ndikimi i liberalizmit është më i dukshëm nga theksi mbi lirinë dhe përgjegjësinë individuale. Megjithatë, kjo liri vjen në kurriz të barazisë, veçanërisht kur kjo liri nuk është e kufizuar. Një treg i lirë që funksionon pa shumë ndërhyrje të shtetit çon në dallime më të mëdha socio-ekonomike midis qytetarëve. Për shembull, prosperiteti është rritur jashtëzakonisht shumë në dekadat e fundit, por vetëm një pjesë relativisht e vogël e popullsisë ka qenë në gjendje të përfitojë nga kjo. Kjo është arsyeja pse kërkesa për një ekuilibër të drejtë midis lirisë dhe barazisë ka një rëndësi të madhe. Kjo marrëdhënie midis lirisë, barazisë dhe drejtësisë është një tjetër temë qendrore e filozofisë sociale. Një kritikë e dëgjuar shpesh ndaj liberalizmit dhe individualizmit të lidhur është se njerëzit sot nuk kanë më një ndjenjë qytetarie apo komuniteti.

Kjo kritikë, e cila vjen edhe nga komunitarët, duket se shpreh dëshirën për një lloj shoqërie më tradicionale, brenda së cilës komunitetet kanë përparësi. Në këtë mënyrë mund të shmangej rreziku i individualizmit. Mungesa e ndjenjës së qytetarisë ose komunitetit mund të çojë në një rënie të demokracisë në terma afatgjatë. Si duhet menduar shoqëria, mund të pyesim në këtë kontekst: si një koleksion i lirshëm individësh, si një plejadë komunitetesh, apo kryesisht si diçka e mbajtur së bashku nga shteti? Marrëdhënia midis individit, komunitetit dhe shtetit është gjithashtu një temë thelbësore e kërkimit social filozofik.Në kuadër të filozofisë sociale, diskutohen teoritë më të rëndësishme në lidhje me marrëdhëniet e treguara. Për sa u përket autorëve klasikë, theksi vihet tek Platoni, Aristoteli, Agustini, Thomas Aquinas dhe Makiaveli. Nga autorët e mëvonshëm, Hobbes, Locke, Kant, Adam Smith, Bentham dhe J.S. Mill konsiderohen si themelues të themeleve teorike të liberalizmit, ndërsa Rousseau, Hegel dhe Marks kritikuan liberalizmin. Ndër filozofët bashkëkohorë, liberalët Rawls dhe Nozick janë të rëndësishëm, siç janë komunitarët Sandel dhe Taylor. Foucault dhe Habermas gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm.

Teoritë filozofike të këtyre mendimtarëve mund të lidhen me praktikat shoqërore bashkëkohore. Përveç kësaj, vëmendje i kushtohet zhvillimit historik të shoqërisë. Mund të flitet për një ndikim të ndërsjellë të shoqërisë dhe filozofisë sociale: nga njëra anë, ndryshimet ekonomike dhe sociale kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në filozofinë sociale; nga ana tjetër, vetë filozofia sociale ka ndikuar në këto ndryshime, për shembull duke i justifikuar apo kritikuar ato. Vlerësimi kritik i imazheve të njerëzimit dhe shoqërisë, të zhvilluara gjatë historisë, është thelbësor për filozofinë sociale. Prandaj, filozofia sociale duhet kuptuar si filozofi praktike në kuptimin e gjerë - filozofi sociale dhe politike, etikë dhe antropologji në të njëjtën kohë.Filozofia sociale ka shumë ngjashmëri me lëndët e tjera brenda programit të filozofisë. Për shkak të strukturës së saj historike, kjo (nën)disiplinë ka një afinitet të madh me historinë e filozofisë.

Për shkak se analiza e pikëpamjeve të ndryshme të njerëzimit është një aspekt i rëndësishëm brenda filozofisë sociale, filozofia sociale ka një ndërfaqe me antropologjinë filozofike, në të cilën këto pikëpamje të njerëzimit janë tematizuar në mënyrë më eksplicite. Etika është gjithashtu një aspekt i filozofisë sociale, sepse filozofia sociale shtron çështjen e një shoqërie të drejtë dhe themelin e saj etik. Për shkak se diskutohet baza e shtetit në përgjithësi dhe legjitimimi i së drejtës në veçanti, ekziston një lidhje edhe me filozofinë juridike.

Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".