Gjykata ia bën argatin Blerimi Devollit, ia 'dhuron' 25 milionë euro

  • E.K /
  • 26 October 2020 - 12:44
Gjykata ia bën argatin Blerimi Devollit, ia 'dhuron' 25 milionë euro

Gjykata e Apelit e ka refuzuar si të pathemeltë ankesën e Telekomit të Kosovës ndaj vendimit të shkallës së parë, me të cilën, ishte lënë në fuqi urdhri për caktimin e përmbarimit për një shumë afër 25 milion eurove. Këtë shumë, Telekomi i Kosovës obligohet që t’ia paguajë kompanisë “Dardafon.net”, pronare e Z-Mobile.

Gjykata Themelore në Prishtinë, në korrik të këtij viti kishte aprovuar pjesërisht prapësimin e Telekomit të Kosovës, ashtu që kishte shfuqizuar urdhrin për caktimin e përmbarimit të përmbaruesit privat Ilir Mulhaxha, për shumën në lartësi prej 315,996.85 euro.

Por, Themelorja e kishte refuzuar prapësimin e Telekomit për sa i përket shumës prej 24,685.003.15 euro dhe për këtë pjesë, urdhrin për caktimin e përmbarimit të lëshuar nga përmbaruesi Mulhaxha e kishte lënë në fuqi.

Kundër këtij vendimi të shkallës së parë, ankesë në Apel ka ushtruar Telekomi i Kosovës, për shkak të pretendimeve se shkalla e parë kishte shkelur dispozitat e procedurës përmbarimore dhe kishte zbatuar në mënyrë të gabuar të drejtën materiale.

Telekomi i kishte propozuar Apelit që të aprovojë ankesën dhe këtë çështje ta kthej në rivendosje në shkallë të parë.

Mirëpo, gjyqtari i kësaj lënde në Apel, njëherësh edhe Kryetar i Gjykatës së Apelit, Hasan Shala, me vendimin e marrë më 8 tetor 2020, e ka refuzuar ankesën e Telekomit si të pabazuar.

Sipas Apelit, gjykata e shkallës së parë, në bazë të provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës ka marr aktvendim të drejtë dhe të bazuar.

Në vendimin e Apelit thuhet se në rastin konkret, përmbarimi është lejuar në bazë të vendimit përfundimtar të Arbitrazhit, i nxjerrë më 9 dhjetor 2016 dhe i cili është njohur dhe shpallur i ekzekutueshëm nga Gjykata Themelore në Prishtinë më 11 shkurt 2018. I njëjti, sipas vendimit të Apelit, i plotëson kushtet sipas dispozitave ligjore për të qenë dokument përmbarues.

Sipas Apelit, nuk qëndron pretendimi se vendimi final i Arbitrazhit nuk posedon klauzolën e përmbarimit pasi që sipas Apelit, me dispozitat e Ligjit për Procedurën Përmbarimore, si dokumente përmbarimore parashihen edhe vendimet e gjykatave të huaja të arbitrazhit dhe ujditë e arritura para gjykatave të tilla të cilat janë pranuar për përmbarim brenda territorit të Republikës së Kosovës.

Po ashtu, në vendimin e Apelit thuhet se nuk qëndron pretendimi i Telekomit të Kosovës, se në shkresat e lëndës gjendet edhe një marrëveshje e ekzekutimit të vendimit përfundimtar të Arbitrazhit 20990/MHM, e nënshkruar mes kreditorit dhe debitorit më 24 maj 2017 dhe se e njëjta paraqet statutin e dokumentit përmbarimor dhe se nuk mund të shfuqizohet me deklarim të thjeshtë të njërës palë.

Kjo pasi sipas Apelit, Telekomi si debitor në këtë rast, nuk i është përmbajtur marrëveshjes në fjalë për çka kreditori ka bërë shkëputjen e marrëveshjes dhe njëherit ka iniciuar procedurën për njohjen e vendimit të arbitrazhit nr.20990/MHM nga gjykata e vendit si dhe ekzekutimin e tij konform dispozitave ligjore në fuqi.

Në fund, Apeli i ka refuzuar si të pabazuara edhe pretendimet e Telekomit se me precizimin e kërkuar nga ana e kreditorit është krijuar vlerë e re përmbarimit, pasi siç thuhet në vendimin e shkallës së dytë, precizimi i borxhit është bërë në përputhje me vendimin e Arbitrazhi si dhe pagesave të realizuara nga debitori në dobi të kreditorit me qëllim të përmbushjes së detyrimit.

“Duke marr parasysh pretendimet tjera ankimore të cilat konsistojnë ndaj aktvendimi të atakuar, gjykata e shkallës së dytë konsideron se këto pretendime ankimore janë të pabazuara, ngase nuk kemi të bëjmë me shkelje thelbësore të dispozitave të Ligjit të Procedurës Përmbarimore dhe as të Ligjit të Procedurës Kontestimore, të cilat shkelje kjo gjykatë i vështron sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 194 të LPK-së” – thuhet në vendimin e Apelit.

(Kosova Sot Online)