Mendimi i ndarë i njërit nga anëtarët e trupit gjykues në aktgjykimin dënues ndaj Gucatit e Haradinajt

  • E.K /
  • 19 May 2022 - 10:34
Mendimi i ndarë i njërit nga anëtarët e trupit gjykues në aktgjykimin dënues ndaj Gucatit e Haradinajt

Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj më 18 maj u shpallën fajtorë dhe u dënuan me nga 4 vjet e gjysmë burgim dhe gjobë në shumën prej 100 euro, për veprat penale që ndërlidhen me pengimin e administrimit të drejtësisë.

Lidhur me aktgjykimin e marrë, anëtari i trupit gjykues Christoph Barthe, ka dhënë një mendim të ndarë, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Ndërsa jam dakord me kolegët e mi, nuk mund t’i ndjek në dy pika diskrete. Ato kanë të bëjnë me: (i) interpretimin e elementit subjektiv të veprës penale të kanosjes, siç përcaktohet në nenin 387 të Kodit Penal të Kosovës të vitit 2019, në aktakuzë si Pika 3 e Aktakuzës; dhe (ii) arsyetimi specifik i aplikuar për dënimin e dy të akuzuarve për veprën penale të pengimit të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare duke marrë pjesë në një grup sipas nenit 401 (2), (3) dhe (5) përveç veprës penale të pengimi i personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare me kërcënim serioz nga neni 401 (1) dhe (5), i akuzuar nga pikat 1 dhe 2 të aktakuzës. Të dyja pikat, megjithatë, nuk ndikojnë në pajtimin tim të përgjithshëm me rezultatin  e Aktgjykimit”, ka thënë ai.

Ai thotë se kolegët e tij e kanë dënuar të akuzuarin në dy baza ligjore, përkatësisht për pengim personal të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare (neni 401(1)) dhe për pjesëmarrje në grup, i cili me veprim të përbashkët pengon ose tenton të pengojë një person zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare (neni 401 (2)).

“Kolegët e mi pranuan zbatueshmërinë e të dy dispozitave në bazë të faktit se çdo dispozitë e përfshirë ka një element materialisht të veçantë që nuk përfshihet në tjetrin, duke kërkuar prova të një fakti që nuk kërkohet nga tjetri. Ndonëse jam dakord të dënoj dy të akuzuarit në bazë të dy dispozitave ligjore, më vjen keq që nuk mund të pajtohem me arsyetimin e miratuar në Aktgjykim. Testi i lartpërmendur, i mbështetur nga kolegët e mi, është huazuar nga praktika gjyqësore ndërkombëtare që përfshin ndjekjen penale të krimeve ndërkombëtare. Megjithatë, ky test nuk është i vetmi test i disponueshëm për të përcaktuar lidhjen ndërmjet dy dispozitave penale. Në rastin aktual, nga Paneli kërkohet të miratojë gjykimin mbi sjelljen e të akuzuarit sipas ligjit vendor të Kosovës, siç është inkorporuar në Ligj”, thuhet tutje.

Po ashtu, thuhet se në këtë kontekst specifik, ai mbështet konstatimin për t’iu referuar jurisprudencës relevante të Kosovës, e cila, edhe pse jo e detyrueshme, i mundëson Panelit, nëse është e mundur, të interpretojë ligjin në fuqi në një mënyrë të ngjashme me atë të miratuar nga gjykatat e Kosovës që gjykojnë të njëjtat vepra penale.

Në fund të fundit, sipas tij, një qasje e tillë lejon që aktgjykimi në rastin konkret të përfshihet në traditën juridike të Kosovës.

“Kolegët e mi refuzojnë rregullat e aplikuara nga Gjykata e Apelit e Kosovës në M.I. et al. çështja 18 në kontekstin e pengimit të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare mbi bazën se (i) nuk ka shpjeguar mjaftueshëm bazën ligjore për t’u mbështetur në këtë teori; (ii) Palët në rastin konkret pranuan se është në diskrecionin e Panelit që të marrë udhëzime nga testi kumulativ i dënimeve i aplikuar nga gjykatat ndërkombëtare; dhe (iii) elementet ligjore të nenit 401 (2) janë të ndryshme nga ato në nenin 401 (1)”, thuhet tutje.

Së treti, sipas tij, fakti që “Palët kanë pranuar se është në diskrecionin e Panelit që të marrë udhëzime nga testi i dënimeve kumulative i aplikuar nga gjykatat ndërkombëtare” ose se ato mund të kenë dështuar në “identifikimin e ndonjë baze tjetër ligjore që do të siguronte një test tjetër ” është e parëndësishme, pasi që në fund i takon Panelit të identifikojë standardin e saktë ligjor (iura novit curia) dhe ta zbatojë këtë standard në faktet e një rasti.

Së katërti, ai thotë se ndërsa është e vërtetë se secila nga dy veprat penale në fjalë ka një element materialisht të veçantë që nuk përmban tjetra, kjo nuk provon, pa më shumë, se neni 401 (2), krahasuar me nenin 401(1), “kriminalizon një formë të ndryshme të pengimit” dhe/ose se vepra e mëparshme nuk mund të jetë subsidiare ose e pazbatueshme nëse kjo e fundit është vërtetuar.

“Meqenëse subsidiariteti i heshtur nuk lind as për arsye të tjera, unë arrij në të njëjtin përfundim si kolegët e mi, megjithatë, përmes një rruge tjetër arsyetimi, d.m.th. duke u mbështetur në interpretimin e KPK-së dhe jo në një test të huazuar nga praktika gjyqësore ndërkombëtare. Dënimi i dy të akuzuarve për veprën penale pengim i personave zyrtarë në kryerjen e detyrës zyrtare duke marrë pjesë në grup nga neni 401, paragrafi 2 krahas veprës penale pengim i personave zyrtarë në kryerjen e detyrës zyrtare me kërcënim serioz nga neni 401(1). ) në Pikat 1 dhe 2 të Aktakuzës mund të qëndrojnë kështu”, thuhet nga gjykatësi.

Në fund, ai thotë se edhe nëse i akuzuari nuk do të ishte dënuar për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare duke marrë pjesë në një grup (në rastin e Gucatit si udhëheqës i grupit sipas nenit 401 (3)), është i bindur se kjo nuk do të kishte ndonjë ndikim në dënim, duke pasur parasysh faktin se dënimi “i vetëm” i shqiptuar sipas rregullit 163 (4) të Rregullores është mjaft i moderuar në krahasim me numrin e veprave penale të kryera nga i akuzuari.

Ndryshe, Hysni Gucati së bashku me Nasim Haradinaj, akuzoheshin për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, konkretisht për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare, për frikësim të dëshmitarëve, për hakmarrje dhe për shkelje të fshehtësisë së procedurës.

“Akuzat e paraqitura në aktakuzën e konfirmuar mbështeten në dyshimin e bazuar mirë se së paku midis 7 dhe 25 shtatorit 2020, z. Gucati dhe z. Haradinaj zbuluan pa autorizim informacion të mbrojtur prej Ligjit të Dhomave të Specializuara, ndër të cilat të dhëna identifikuese të disa dëshmitarëve (të mundshëm), në tre konferenca shtypi dhe aktivitete të tjera të transmetuara, si edhe përmes shpërndarjes së mëtejshme ku përfshihen deklaratat në rrjetet sociale”, thuhej në njoftimin e Dhomave të Specializuara.

Gucati dhe Haradinaj ngarkoheshin se kanë bërë komente nënçmuese kundër dëshmitarëve të mundshëm dhe në mënyrë të përsëritur shprehen synimin e tyre për të dëmtuar punën e Dhomave të Specializuara.

“Me këto veprime, z. Gucati dhe z. Haradinaj shkelën fshehtësinë e procedurës dhe frikësuan dëshmitarë (të mundshëm) të Zyrës së Prokurorit të Specializuar dhe si pasojë penguan punën dhe hetimet e ZPS-së”, thuhej në njoftimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës./BetimipërDrejtësi

(Kosova Sot Online)