Aprovohet pjesërisht kërkesa e ZPS-së për pezullimin e vizitave dhe komunikimeve për Thaçin, Veselin dhe Selimin

  • S.A /
  • 24 November 2023 - 12:42
Aprovohet pjesërisht kërkesa e ZPS-së për pezullimin e vizitave dhe komunikimeve për Thaçin, Veselin dhe Selimin

Në Dhomat e Specializuara të Kosovës (DhSK) në Hagë është marrë vendim i përkohshëm lidhur me komunikimet dhe vizitat e Hashim, Thaçit, Kadri Veselit dhe Rexhep Selimit, transmeton "kosova Sot Online".

Trupi gjykues ka aprovuar pjesërisht kërkesën e Zyrës së Prokurorit të Specializuar që të pezullojë çdo vizitë dhe komunikim me persona të paprivilegjuar për tre të arrestuarit nga Gjykata Speciale.

“GRANTON, Kërkesën, pjesërisht; URDHËRON Sekretarin që të kufizojë përkohësisht kontaktet e tre të akuzuarve në përputhje me kushtet e përcaktuara në paragrafin 5 më lart, në pritje të përcaktimit përfundimtar të Panelit për bazueshmërinë e Kërkesës; c) URDHËRON Sekretarin që të sjellë në vëmendjen e menjëhershme të Panelit dhe Palëve çdo shkelje (të dyshuar ose tentuar) të urdhrit të Panelit, çdo parregullsi ose ndonjë vështirësi në ekzekutimin e urdhrit të Panelit; dhe d) URDHËRON Sekretarinë që të paraqesë parashtresat mbi Kërkesën deri në mesditën e së martës, 21 nëntor 2023, dhe Mbrojtjen t’i përgjigjet Kërkesës dhe Zyrës së Regjistrimit”, thuhet në vendimin e nxjerrë nga paneli gjykues.

Me anë të vendimit të datës 17 nëntor 2023, Paneli i trupit gjykues me kryetar gjyqtarin Charles Smith III ka ndaluar çdo vizitë për tre të akuzuarit nga individë të jopriveligjuar derisa të vendoset mbi bazueshmërinë e parashtrimeve të ZPS-së.

“Paneli ndalon çdo vizitë te ndonjë prej tre të akuzuarve nga individë jo të privilegjuar derisa Paneli të ketë vendosur mbi bazueshmërinë e aplikimit të PSP-së. Çdo kërkesë për komunikim me një person jo të privilegjuar gjatë asaj periudhe do t’i nënshtrohet autorizimit paraprak nga regjistruesi. Çdo komunikim i tillë, kur autorizohet nga Regjistruesi, do të monitorohet në mënyrë aktive dhe Paneli autorizon Sekretarin të ndalojë çdo komunikim të tillë në çdo moment kur ekzistojnë arsyet për të justifikuar një masë të tillë”, thuhet në vendim.

Sipas këtij vendimi, informacioni i vendosur para panelit sugjeron se ekziston rrezik real që informacionet konfidenciale të zbulohen nga individë që nuk kanë të drejtë t’i marrin ato.

“Informacioni i vendosur para Panelit sugjeron se ekziston një rrezik real që informacioni konfidencial t’u zbulohet individëve që nuk kanë të drejtë t’i marrin ato. Zbulimi i paligjshëm i një informacioni të tillë mund të ndikojë negativisht në mbrojtjen efektive të viktimave dhe dëshmitarëve dhe integritetin e procedurave. Prandaj, Paneli do të urdhërojë masa të përkohshme të nevojshme dhe proporcionale me nevojën për të parandaluar zbulimin e një informacioni të tillë përpara se Paneli të jetë në gjendje të vendosë për bazueshmërinë e aplikimit të PSP-së. Paneli është i kënaqur që masat e urdhëruara më poshtë janë në përputhje dhe në përputhje me mbrojtjen efektive të të drejtave themelore të të akuzuarve”, thuhet në vendim.

Paneli ka theksuar se kufizimet e miratuara në vendim nuk do të zbatohen në kontaktet e priveligjuar.

“Paneli thekson se kufizimet e miratuara me këtë vendim nuk zbatohen për kontaktet e privilegjuara me avokatin dhe bashkë-avokatin e specializuar siç përcaktohet në rregullën 111. Po ashtu, vizitat speciale sipas kuptimit të nenit 5(1)(d) të udhëzimit për Vizitat me Video dhe neni 23(1) i PD-së për Vizitat dhe Komunikimet mbeten të paprekura”, thuhet në vendim.

Ndërsa, lidhur me proporcionalitetin, paneli i gjyqtarëve ka konsideruar se nuk ka masa më pak kufizuese që do të siguronin mbrojtjen efektive të dëshmitarëve, informacionit konfidencial dhe ruajtjen e integritetit të procedurave deri në momentin kur të dëgjohen parashtresat nga palët.

“Për sa i përket proporcionalitetit, Paneli konsideron se nuk ka masa më pak kufizuese që do të siguronin mbrojtjen efektive të dëshmitarëve, informacionin konfidencial dhe integritetin e procedurave deri në momentin kur Paneli mund të dëgjojë parashtresat nga Mbrojtja dhe Sekretaria dhe të vendosë çështje për meritat e saj. Paneli është i mendimit se arsyet e lartpërmendura që mbështesin domosdoshmërinë e masave zbatohen, në të njëjtën mënyrë, për proporcionalitetin e masave”, thuhet tutje.

Ndërsa, përmendet se këto kufizime janë të përkohshme deri në pritje të përcaktimit përfundimtar mbi bazueshmërinë e kërkesës.

“Paneli thekson se kufizimet janë miratuar vetëm si masa të përkohshme në pritje të përcaktimit përfundimtar të Panelit për bazueshmërinë e Kërkesës. Në vlerësimin e proporcionalitetit, Paneli gjithashtu ka marrë parasysh faktin se kufizimet nuk zbatohen për kontaktet e privilegjuara ose vizitat e veçanta siç përcaktohet në paragrafin 6 më lart. Prandaj, Paneli konsideron se masat e përcaktuara në paragrafin 5 janë proporcionale”, thuhet në vendim.

Veç tjerash, në këtë vendim potencohet se paneli nuk është në gjendje të shqyrtoj ndarjen apo pezullimin e menjëhershëm të të gjitha komunikimeve në mes të tre të akuzuarve.

“Në këtë fazë, Paneli nuk është në gjendje të shqyrtojë ndarjen dhe pezullimin e menjëhershëm të të gjitha komunikimeve të tre të akuzuarve pa parashtresa nga Sekretaria dhe Mbrojtja. Në lidhje me këtë, Paneli urdhëron Zyrën e Regjistrimit që deri në mesditë të së martës, 21 nëntor 2023, të paraqesë parashtresa mbi Kërkesën, në veçanti për: (i) realizueshmërinë e masave të kërkuara nga ZPS-ja; (ii) burimet dhe koha e nevojshme për zbatimin e masave të tilla, nëse ato urdhërohen; (iii) çdo masë shtesë ose alternative që ajo e konsideron të disponueshme, në varësi të vendimit të Panelit, për të adresuar rreziqet e identifikuara nga ZPS; dhe (iv) çdo çështje tjetër që e konsideron të përshtatshme për t’u ngritur në lidhje me kërkesën”, thuhet në vendimin e nxjerrë nga kryetari i trupit gjykues, Charles Smith III.

Tutje, thuhet se Paneli ka urdhëruar mbrojtjen e tre të akuzuarve që t’i përgjigjet Kërkesës dhe parashtresave të Sekretarisë jo më vonë se ora 16:00 e së mërkurës, 22 nëntor 2023.

Zyra e Prokurorit të Specializuar me 17 nëntor 2023, ka kërkuar nga Paneli i Trupit Gjykues që të pezullojë vizitat dhe të gjitha komunikimet për Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe Rexhep Selimin.

Në parashtrimet e kryeprokurores së specializuara Kimberly Ëest, thuhet se Hashim Thaçi, Rexhep Selimi dhe Kadri Veseli kanë zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur dhe dëshmive konfidencialet tek personat që i vizitojnë ata në Qendrën e Paraburgimit..

“Hashim Thaç, Kadri Veseli dhe Rexhep Selimi (“Tre të akuzuarit”) kanë shkelur urdhrat e Trupit Gjykues duke zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur dhe/ose duke shpërndarë përmbajtjen e dëshmive konfidenciale personave që i vizitojnë ata në Qendrën e Paraburgimit”, thuhet në parashtrimet e Kimberly West.

Tutje thuhet se hetimet e ZPS-së kanë zbuluar se ka pasur përpjekje të vazhdueshme për të penguar procedurat duke lëshuar udhëzime se si duhet të dëshmojnë dëshmitarët./betimipërdrejtësi.

(Kosova Sot Online )