NJOFTIM

  • 15 shkurt 2021 - 08:37
NJOFTIM

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se kompania "FIRST MEDA GROUP" SHPK ka marrë vendim të shuaj biznesin me numër të regjistrimit të biznesit 810121278 me adresë Zona Industriale nr. 75 Prishtinë,dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillimin e procedurës së likuidimit.

Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte Kreditore-Debitore në këtë shoqëri që të paraqiten në afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë.

NOTIFICATION

We inform all customers that the company "FIRST MEDA GROUP" SHPK has decided to close the business with business registration number 810121278 with address Industrial Zone no. 75 Prishtina, and has appointed the liquidator for the development of the liquidation procedure. All clients who have Credit-Debt reports in this company are notified to appear within 30 days from the date of publication in the newspaper.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo svu klientelu da je kompanija „FIRST MEDA GROUP“ SHPK odluëila da pestaje radni aktivnost sa registarskim matiënim brojem 810121278 sa adresom Industrijska zona br. 75 Priština, i imenovanjem likvidatora za razvoj postupka likvidacije.Svi klijenti koji imaju izveštaje o kreditnom dugu u ovoj kompaniji uzet ëe se u obzir u roku od 30 dana od dana objavljivanja u novinama.