NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT

 • 29 maj 2019 - 09:12
NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT

 

                                             Republika Kosova – Republic of Kosovo

 

                                                         ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

                                                          TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE

                                                             PROCUREMENT REVIEW BODY

_____________________________________________________________________________                   

                      NJOFTIM  PËR  ANULIMIN  E  KONKURSIT

Njoftohen të gjithë kandidatët, që kanë aplikuar  për pozitat :

 • Katër (4) Ekspert/e Shqyrtues/e, me numër të referencës RN00004762;
 • Një (1) Përkthyes/e nga Gjuha Shqipe në atë Serbe dhe Anasjelltas, me numër të referencës RN00004765
 • Një (1) Zyrtar/e për Teknologji, me numër të referencës RN00004761,

Se konkursi i shpallur me datën : 30.04.2019, është ANULUAR, bazuar në nenin 22 paragrafi 4 i Rregullores Nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.

Nga pjesëmarrësit në konkurs kërkojmë mirëkuptim.

Prishtinë,                                                                                               Zyra e Personelit - OSHP 

Datë : 29.05.2019               

______________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE ZA  ANULIRANJE KONKURSA

Obavestaju se svi kandidati , koji su aplicirali za pozicije:

 • Cetri (4) Eksperta za razamatranje, sa brojem referencije RN00004762
 • Jedan (1)  predvodilac iz Albanskog jezika na Srbskom jeziku i obrnuto, sa brojem referencije RN00004765
 • Jedan (1) Zvanicnik za Tehnologiju, sa brojem referencije RN00004761

Da se konkurs objavlen datuma 30.04.2019 ANULIRA, prema clanu 22 paragraf 4 regulacije rada br.02/2010 procedure za rekrutiranje za civilnu sluzbu.

Trazimo razumevanje od ucensika ovog konkursa.

Prishtinë, Dt. 29.05.2019                                                                    Kancelarija za osoblje