NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT

 • 30 gusht 2019 - 09:41
NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT

                           Republika e Kosovës

                                             Republika Kosova – Republic of Kosovo

 

                                               ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

                                          TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE

                                    PROCUREMENT REVIEW BODY

 

 

   NJOFTIM  PËR  ANULIMIN  E  KONKURSIT

 

Organi Shqyrtues i Prokurimit, njofton të gjithë kandidatët për anulimin  e konkursit të shpallur me datën : 09.07.2019, për pozitat :

 • Katër (4) Ekspert/e Shqyrtues/e, me numër të referencës RN00005178;
 • Një (1) Zyrtar/e i/e Lart Ekzekutiv, me numër të referencës RN00005176;
 • Një (1) Përkthyes/e nga Gjuha Shqipe në atë Serbe dhe Anasjelltas, me numër të referencës RN00005174;
 • Një (1) Zyrtar/e për Teknologji, me numër të referencës RN00005177,
 • Një (1) Asistent/e Ekzekutiv/e i/e Paneleve Shqyrtuese, me numër të referencës RN00005175.

 

Konkursi i shpallur me datën : 09.07.2019, është ANULUAR, për arsye objektive.

Nga pjesëmarrësit në konkurs kërkojmë mirëkuptim.

Prishtinë,                                                                                               Zyra e Personelit - OSHP 

Datë : 30.08.2019               

______________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE ZA  ANULIRANJE KONKURSA

Telo za Razmatranje Nabavke obavestava  sve kandidate , za anuliranje konkursa objavlenog datuma 09.07.2019, za pozicije:

 • Cetri (4) Eksperta za razamatranje, sa brojem referencije RN00005178;
 • Jedan (1) Visi/Izvrsni Sluzbenik, sa brojem referencije RN00005176;
 • Jedan (1)  predvodilac iz Albanskog jezika na Srbskom jeziku i obrnuto, sa brojem referencije RN00005176;
 • Jedan (1) Zvanicnik za Tehnologiju, sa brojem referencije RN00005177;

 

 • Jedan (1) Izvršni Asistent/kinja Panela za Razmatranje, sa brojem referencije RN00005175.

Da se konkurs objavlen datuma 09.07.2019 ANULIRA, iz objektivnih razloga.

Trazimo razumevanje od ucensika ovog konkursa.

Prishtinë, Dt. 30.08.2019                                                                    Kancelarija za osoblje