”NJOFTIM për punëtorët e Ndërmarrjes Shoqërore “Auto Prishtina” PRN126”

  • G.G /
  • 06 September 2021 - 12:26
”NJOFTIM për punëtorët e Ndërmarrjes Shoqërore “Auto Prishtina” PRN126”

Në mbështjetje të nenit 10, pika 10.2 të Rregullores së UNMIK-ut, nr.2003/13, me ndryshimet dhe plotesimet e Rregullores së UNMIK-ut 2004/45, e duke e zbatuar Aktvendimin e Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, AC-I-16-0268-A0001, dt. 24.08.2017, dhe Udhëzimin e Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK, nr.C-IV-20-0059,dt.15.10.2020,Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK), me dt.06.09.2021,

P U B L I K O N

NJOFTIMIN për punëtorët e Ndërmarrjes Shoqërore (NSH) “Auto Prishtina”PRN126, me qëllim të Aplikimit dhe të dorëzimit të dokumentacionit të punëtorëve për këte NSH lidhur me hartimin e listës fillestare të punëtorëve në formatin tabelar excel për përfitimin e një pjese prej 20% të të ardhurave nga privatizimi-likuidimi apo shpronesimi i NSH të theksuar më lartë nga kompetenca e BSPK-së dhe ate:

1.Libreza e punës (për punëtorët që i posedojnë), apo kontrata e punes, para apo pas qershorit 1999,

2.Të ardhurat personale nga Ndermarrja përkatëse për punëtorët të cilët kanë punuar pas qershorit 1999, deri ne privatizimin-likuidimin e NSH.

3.Në rast të mungesës të Librezës së punës, çfarëdo dokumenti tjetër(kontrata apo vendime të punës) që dëshmojnë themelimin e marrëdhënies së punës,përkatësisht përfundimin e punësimit në NSH,

4.Vendimin eventual për ndërprerjen e marrëdhënies së punës për përiudhën 1989-1999, gjatë aplikimit të masave të dhunshme diskriminuese nga ish Kuvendi i Republikës së Serbisë (nëse posedojnë këte vendim),

5.Dokumentet në komunat përkatëse,Dep.për çështje sociale për të rënët në Luftën e Kosovës 1997-1999, qoftë luftetarë të lirisë, por edhe të viktimave civile,

6.Çfarëdo dokumentacioni tjetër i cili dëshmon dhe arsyeton pretendimin për të drejtën e punëtorëve për t’u përfshirë në Listën fillestare në formatin tabelar excel që do të hartohet nga menagjmenti dhe sindikata e NSH përkatëse në bashkëpunim me BSPK-në.

7.Ekstrakti i lindjes dhe kopjet e lejes së njoftimit,

8.Numrat e tel. kontaktues

Të gjitha dokumentet që do të dorëzohen duhet të jenë të noterizuara nga noteri kompetent, përveq lejes së njoftimit.

Dokumentacioni dorëzohet në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, “Zyra e Ekspertit Ligjor” të BSPK-se, ne Hotelin GRAND, kati III Prishtinë, personalisht apo përmes postës.

për dorëzimin e dokumentacionit të punëtorëve është 20 ditë nga data e publikimit të njoftimeve sipas dispozitivit-1, të Udhëzimit të DHPGJSK, C-IV-20-0059,dt.15.10.2020.

Na osnovu odredbe člana 10, tačka 10.2, UNMIK Pravilnika, br. 2003/13, sa izmenama i dopunama UNMIK Pravilnika, br. 2004/45, i Rešenje Posebne Komore Vrhovnog Suda Kosova, br. AC-I-16-0268-A0001, od 24.08.2017, i Upustvo Posebne Komore Vrhovnog Suda Kosova, br.C-IV-20-0059,od 15.10.2020, Unija Nezavisnih Sindikata Kosova (UNSK), dana 06.09.2021:

JAVNO O B J A V L J U J E

POZIV za prijavu radnika Društvene Preduzeće (DP) “Auto Priŝtina”-PRN126,Priŝtina , radi dostavljanje dokumentacije radnika ove DP, za izradu osnovne liste radnika u tabelarnom formatu excel za dobijanje deo prihoda od 20% od privatizacije-likvidacije ili eksproprijacije gore pomenute DP-a, iz nadležnosti UNSK, i to:

1.Radne knjižice (za radnike koji ih poseduju),ili Ugovor o radu pre ili nakon juna 1999,

2.Lični dohodak od DP-a za radnike koji su radili nakon juna 1999, do privatizacije-likvidacije DP-a,

3.U slučaju nedostatka Radne knjižice, bilo koji drugi dokument(Ugovori o radu ili rešenje o radnom odnosu kojim se dokazuje zasnivanje ili završetak radnog odnosa u DP-u,

4.Odluku-Rešenje o prestanku radnog odnosa tokom 1990-1999,god. za vreme diskriminatornih prinudnih mera uvodjene od bivše Skupštine Republike Srbije (ukoliko ih poseduju iste),

5.Dokumente u odgovarajućim opštinama za poginule u ratu na Kosovu 1997-1999.god., bilo za borce za slobodu i civilne žrtve,

6.Bilo koju drugu dokumentaciju koja dokazuje i obrazlaže zahtev o pravu radnika za uključenje u početnom spisku u excel formatu, koju izradjuje upravnik i sindikat DP-a u saradnji sa UNSK,

7.Izvod rodjeni, i fotokopija lićne karte,i

8.Broj telefona

Celokupna dostavljena dokumentacija od strane radnika treba noterizovati kod nadležnog notara.

Dokumentacija se dostavlja na adresu: Unija Nezavisnih Sindikata Kosova (UNSK),”Kancelarija Pravnog Eksperta” u Hotel Grand, sprat III,10 000 Pristina,lićno ili preko pošte.

Rok za dostavljanje dokumentacije radnika je 20 dana nakon objavljivanje poziva za prijavu u 5 uzastopnih dana prema odredbi, 1, Upustva Posebne Komore Vrhovnog Suda Kosova (PKVS),pod.br. C-IV-20-0059, od 15.10.2020.

(Kosova Sot Online)