NJOFTIM PËR ZGJATJE TË AFATITI TË KONKURSIT

  • 15 maj 2019 - 09:09
NJOFTIM  PËR  ZGJATJE  TË  AFATITI  TË  KONKURSIT

Republika e Kosovës

                          Republika Kosova – Republic of Kosovo

 

         ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

         TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE

        PROCUREMENT REVIEW BODY

______________________________________________________________________________

                                                                                                                             Datë : 15.05.2019

                  NJOFTIM  PËR  ZGJATJE  TË  AFATITI  TË  KONKURSIT

Bazuar në nenin 22 paragrafi 3 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, ju njoftojmë se Organi Shqyrtues i Prokurimit, për të arritur pranimin e balancuar të aplikacioneve nga aspekti gjinor dhe etnik, zgjatë afatin e pranimit të aplikacioneve edhe për shtatë (7) ditë kalendarike, pra nga data : 15.05.2019 deri më datën : 21.05.2019, për pozitat e punës :

  1. Ekspert/e Shqyrtues/e – Numri i referencës: RN00004762, (4 punonjës);
  2. Përkthyes/e nga Gjuha Shqipe në atë Serbe dhe Anasjelltas - Numri i referencës: RN00004765, (1 punonjës);
  3. Zyrtar/e për Teknologji - Numri i referencës: RN00004761, (1 punonjës)

Zyra e Personelit

______________________________________________________________________________

                                                                                                                  Datë : 15.05.2019

OBAVEŠTENJE ZA PRODUëENJE ROKA ZA KONKURS

Prema ëlanu 22 stav 3 Uredbe br. 02/2010 o procedurama zapošljavanja u drëavnoj sluëbi Republike Kosovo, obavještavamo vas da Telo za Razmatranje Nabavki, u cilju postizanja uravnoteëenog prihvatanja aplikacija u rodnom i etniëkom aspektu, produëava rok za prijavu za sedam (7) karlendarskih dana, tj. od: 15.05.2019. do: 21.05.2019, za radna mjesta:

1. Struënjak za reviziju - Referentni broj: RN00004762, (4 zaposlenika);

2. Prevodilac sa albanskog na srpski i obratno - Referentni broj: RN00004765, (1    zaposlenik);

3. Sluëbenik za tehnologiju - Referentni broj: RN00004761, (1 zaposlenik)

Kancelarija za osoblje